Total Number of Verses: 120
 
1 Hay so miyamaratiyaya! tomann iyo so manga diyandi (a makaoontol). Piyakay rkano so binatang a manga ayam, inonta so pkhabatiya rkano: Liyo ko piyakay niyo ko kapanganop ko kapagiikram iyo: Na mataan! a so Allah na ipkhokom Iyan so kabaya Iyan.
2 Hay so miyamaratiyaya, di niyo pndarowakai so manga tanda o Allah, go so olanolan a pagaadatan, go so manga pammgayan, go so manga toos, go so pphamanong ko walay a pagaadatan, a pmbabanog siran sa riskhi a phoon ko Kadnan iran go kasosoat. Na amay ka makaipos kano (ko kapagikram) na panganop kano (o kabaya iyo), na oba rkano makagawi so rarangit ko pagtaw sa kiya alangi ran rkano ko Masjid Al-Haram ko kapakambaal iyo sa rido. Na thatabanga kano ko mapiya, go so kapananggila, go di kano pthatabanga ko dosa, go so kapriridoay: Go kalkn iyo so Allah: Ka mataan! a so Allah na maylot i kandadan'g.
3 Hiyaram rkano so (kakana ko) miyatay (a da masombali), go so rogo (a tomiyoga), go so sapo o baboy, go so inipanambay ko salakaw ko Allah; go so miyapkl, go so bintol, go so miyawlog, go so sinidong; go so piyagdasan o binatang a mawaraw, inonta so miyasombali iyo (a riyaotan sa niyawa), go so siyombali makapantag ko manga barahala, go so kiprimarn iyo ko manga Azlam: Giyoto man na kapanongklid. Sa alongan nai na kiyadaan sa panginam so da pamaratiyaya (ko kabinasaa) ko agama niyo: Na di niyo siran khalkn, na Sakn i kalkn iyo. Sa alongan nai na tiyarotop Akn rkano so okit iyo ko kapagintaw, go siyamporna Akn rkano so limo Akn; go pinili Akn rkano so Islam a agama (a okit ko kapagintaw). Na sa taw a kasngtan ko ongos, a kna a ba mithibaba ndosa, na mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
4 Ipagiza iran rka o antonaa i piyakay kiran, tharoang ka a: Piyakay rkano so manga pipiya: Go so minipangndao niyo ko pphamakapali a bababsn iyo a pkhipangndao niyo kiran so inipangndao rkano o Allah: Na kang kano ko miyadakp iran rkano, go aloya niyo ron so ngaran o Allah: Go kalkn iyo so Allah; mataan! a so Allah na magaan i kapagitong.
5 Sa alongan nai na piyakay rkano so manga pipiya. Na so siyombali o siran a bigan ko kitab na halal rkano, go so siyombali iyo na halal kiran; go (piyakay rkano) so manga bilangataw ko miyamaratiyaya a manga bai, go so manga bilangataw ko manga bai ko siran a bigan ko kitab, ko miyaonaan iyo, - igira minibgay niyo kiran so manga mahar iran, sa titho kano a miyamaratiyaya a kna a ba kano pzisina sa mapayag, go kna a ba kano phamangowa sa manga bolayoka ko kazina a masoln. Na sadn sa khapir ko oriyan o paratiyaya, na sabnar a miyailang so galbk iyan, go skaniyan sii sa akhirat na pd ko miyangalologi (a manga taw ko naraka).
6 Hay so miyamaratiyaya, igira ithindg iyo so sambayang, na onabi niyo so manga paras iyo, go so manga lima niyo taman ko manga siko; go sapowa niyo so manga olo niyo; go (onabi niyo) so manga ai niyo taman ko dowa boko a ai. Na amay ka madidiyonob kano, na phaygo kano. Na o pkhakasakit kano, odi na kapantagan kano sa lakawan, odi na miyakaoma so isa rkano a phoon ko diyamban, odi na miniprorada iyo so manga babay, go da a khatoon iyo a ig, na thayamom kano sa botha a soti, na sapowa niyo ron so manga paras iyo, go so manga lima niyo. Kna a ba kabaya o Allah i ba kano Niyan snggay sa margn, na ogaid na aya kabaya Iyan na ang kano Niyan masoti, go an Iyan matarotop so limo Iyan rkano, ka an kano makapanalamat.
7 Na tadmi niyo so limo rkano o Allah, go so diyandi Iyan, a so inidiyandi Iyan rkano, gowani ko tharoon iyo a: "Piyamakin'g ami go inonotan ami": Na kalkn iyo so Allah; mataan! a so Allah na katawan Iyan so zisii ko manga rarb (a manga pamikiran).
8 Hay so miyamaratiyaya, mbaloy kano a khipamamayandg ko (manga kabnar o) Allah, a manga saksi kano ko kapaginontolan, na oba rkano makagawi so rarangit ko pagtaw ko di niyo kapakapaginontolan. Paginontolan kano: Ka giyoto i lbi a marani ko kapangongonotan: Na kalkn iyo so Allah. Mataan! a so Allah na Kaip Iyan so gii niyo nggolawlaan.
9 Inidiyandi o Allah ko siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, a adn a bagian iran a maap go balas a lbi a mala.
10 Na so da pamaratiyaya, go piyakambokhag iran so manga ayat Ami, na siran man i manga taw ko naraka Jahim.
11 Hay so miyamaratiyaya! tadmi niyo so limo rkano o Allah gowani ko mapamikir o pagtaw a pagolangn iran rkano so manga barokan iran, na inrn Iyan rkano so manga barokan iran: Go kalkn iyo so Allah. Na so bo so Allah i sarigi o miyamaratiyaya.
12 Na sabnsabnar a inmbaalan o Allah so diyandi ko manga moriyataw o Israil, go piyakatindgan Ami siran sa sapolo ago dowa nakoda. Na pitharo o Allah a: "Mataan! a Sakn na babid iyo: Na ibt ka o pamayandgn iyo so sambayang, go tonayn iyo so zakat, go paratiyayaa niyo so manga sogo Akn, go babidn iyo siran, go pagotangan iyo so Allah sa otang a mapiya, na mataan! a lalasn Ko rkano dn so manga dosa niyo, go mataan! a pakasoldn Ko skano dn ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg; na sadn sa mongkir rkano, ko oriyan oto, na sabnar a miyapokas ko ontol a lalan."
13 Na sabap ko kiyabarngkasa iran ko diyandi kiran, na pimorkaan Ami siran, go biyaloy Ami so manga poso iran a manga ttgas: Pphamagalinn iran so manga katharo ko manga darpa iyan, go piyakalipatan iran so ontong a pd ko inisogo kiran; na di khada a kapkhatokawing ka ko kandonsiyan a pphakapoon kiran inonta so mayto kiran - na pmaaping ka siran, go dapayang ka: Mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so miphipiyapiya.
14 Na sabap sa siran na pitharo iran a: Mataan! a skami na manga Kristiyan, na inmbaalan Ami so diyandi kiran, na piyakalipatan iran so ontong a pd ko inisogo kiran: Na inadn Ami kiran so rido go so rarangit sa taman ko alongan a qiyamah. Na phanotholn kiran dn o Allah so siyowa iran.
15 Hay tiyoronan ko kitab, sabnar a miyakaoma rkano so sogo Ami, a pphagosay rkano ko madakl ko piyagma iyo ko kitab, go adn a plpasn iyan a madakl: Sabnar a adn a miyakaoma rkano a phoon ko Allah a sindaw ago kitab a miyakawsay (a giya Qor'an aya),
16 Pthoroon o Allah sa sabap roo so taw a komidg ko kasosoat Iyan, ko manga okit ko kalilintad, go pphakatogalinn Iyan siran phoon ko manga lilibotng, sii ko maliwanag, - sabap ko idin Iyan, go pthoroon Iyan siran ko okit a ontol
17 Sabnsabnar a miyakapir so siran a pitharo iran a: Mataan! a so Allah na sodn so Al-Masih a wata o Maryam. Tharoang ka: "Na ba adn a taw a adn a mapkhapaar iyan ko Allah a mayto bo, amay ka kabaya Iyan a binasaan Iyan so Al-Masih a wata o Maryam, go so ina iyan, go so taw ko lopa sa kalangolangowan iyan? Na rk o Allah so kapaar ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa oto. Pphangadn sa sadn sa kabaya Iyan. Na so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan."
18 Na pitharo o manga Yahodi go so manga Kristiyan a: "Skami na manga wata o Allah, go pkhakababayaan Iyan." Tharoang ka: "Ino kano Niyan ziksaa sabap ko manga dosa niyo? Kna, ka skano na manosiya, - a pd ko inadn Iyan: Pnapiyan Iyan so taw a kabaya Iyan, go ziksaan Iyan so taw a kabaya Iyan: Ka rk o Allah so kapaar ko manga langit ago so lopa, go so pagltan a dowa nan: Go Skaniyan i khandodan."
19 Hay tiyoronan ko kitab, sabnar a miyakaoma rkano so sogo Ami, a pphagosay rkano (ko bitikan o agama) ko kiyarintas o manga sogo, ka oba niyo matharo i: "Da a miyakaoma rkami a pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar." Na sabnar a adn a miyakaoma rkano a pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar. Na so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan.
20 Na gowani na pitharo o Mosa ko pagtaw niyan: "Hay pagtaw akn, tadmi niyo so limo rkano o Allah, gowani ko porotan kano Niyan sa manga nabi, go biyaloy kano Niyan a manga dato, go inibgay Niyan rkano so da a bigan Iyan on a isa bo ko manga kaadn."
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.