Total Number of Verses: 165
 
21 Na ba adn a taw a lawan a salimbot a di so taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag, odi na piyakambokhag iyan so manga ayat Iyan? Mataan aya! a di phakadaag so manga salimbot.
22 Na sii ko alongan a kalimoda Mi kiran langon: Oriyan iyan na tharoon Ami ko siran a miyamanakoto a: "Anda so inipamanakoto niyo a siran na skano na ittgo niyo (a manga sakotowa o Allah)?"
23 Oriyan aya na da a mabaloy a rason iran a rowar sa katharoa iran sa: "Ibt ko Allah a Kadnan Ami, ka kna a ba Kami manga pananakoto."
24 Pamimikiranang ka, o andamanaya i kapakapmbokhaga iran ko manga ginawa iran. Go maylang kiran so inipangangkob iran (ko Allah).
25 Na adn a pd kiran a pphamakin'gn ka niyan; na tiyagoan Ami so manga poso iran sa manga pils, ka an iran oto di khasabot, go (tiyagoan Ami) so manga tangila iran sa kabngl; na apiya maylay ran so langowan o tanda, na di iran oto paratiyayaan; taman sa igira a miyakaoma siran rka, na pphamawaln ka iran; gii tharoon o siran a da pamaratiyaya a: "Da a salakaw saya a rowar sa manga iringa a kabokhag o miyangaoona."
26 Na siran na ipphanapar iran skaniyan (a Qor'an), go phagawatn iran skaniyan; na da a pkhabinasaan iran a rowar ko manga ginawa iran, sa di iran maiin'ngka.
27 Na o maylaing ka so masa a katarongkoa kiran ko naraka! Na matharo iran a: "Hay oba tano bo phakakasoya (ko doniya)! ka di tano pakambokhagn so manga ayat o Kadnan tano, go mabaloy tano a pd ko miyamaratiyaya!"
28 Kna, ka pphayag kiran so piyagma iran sa paganay. Na o pakakasoya siran, na pagndodan iran dn so inisapar kiran, ka mataan! a siran na titho a manga bokhag.
29 Na pitharo iran a: "Da a kawyagoyag a rowar ko kawyagoyag tano ko doniya, go di tano pagoyagn (ko oriyan o kapatay)."
30 Na o maylaing ka so masa a kapakatindga kiran ko hadapan o Kadnan iran! a tharoon Iyan a: "Ba ini di bnar?" Na tharoon iran a: "Ungkayno di, ibt ko Kadnan ami (ka bnar dn)!" Tharoon Iyan: "Na taami niyo so siksa, sabap ko kiyaongkir iyo."
31 Sabnar a miyalogi so siran a piyakambokhag iran so kimbaratmowaan ko Allah, - taman sa amay ka makawma kiran so bangkit a mitalmba, na matharo iran a: "Hay miyakazndit tano! Sa kiyandaraynon tano ko doniya;" a siran na kaa-awidan iran so manga dosa iran sii ko manga likod iran; tanodan ka miyakaratarata a kaa-awidi ran on.
32 Na da ko kawyagoyag ko doniya inonta na matag katmbangan go kabimbanan; na matatangkd a so ingd a mawri i taralbi a mapiya ko siran a khipanananggila. Ba da a manga sabot iyo?
33 Sabnar a katawan Ami a mataan aya! a mapakapmboko ka dn o katharo iran: Na mataan! a siran na kna a ba ka iran di bbnara: Na ogaid na so da pamaginontolan na so manga ayat o Allah na sasangkaan iran.
34 Na sabnsabnar a piyakambokhag so manga sogo ko miyaonaan ka: Na miphantang siran ko kiyapakambokhaga kiran, go so kiyaringasaa kiran, taman ko kiyapakatalingoma kiran o tabang Ami: Ka da a phakasambi ko manga katharo o Allah. Na sabnsabnar a adn a miyakaoma rka ko manga totholan ko manga sogo.
35 Na oba rka minirgn so kiyatalikhod iran, na o khagagang ka na ploloba ka sa okita ko lopa odi na towak ko langit a kasabapan sa kabging ka kiran sa tanda, - na o kabaya o Allah, na mataan! a khatimo Iyan siran ko toroan: Na oba ka mabaloy a pd ko da a manga mlng iyan!
36 Aya bo a tharima (ko ipphanolon ka) na so pphamakin'g on: Na so miyamatay, na pagoyagn siran o Allah; oriyan iyan na Ron siran phakandoda.
37 Na pitharo iran: "Ino da toroni skaniyan sa tanda a phoon ko Kadnan iyan?" Tharoang ka a: "Mataan! a so Allah na Gaos Iyan a kapakatoron Iyan sa tanda, na ogaid na kadaklan kiran a di manga tatao."
38 Na da a binatang ko lopa, go da a papanok a iphlantap iyan so mbala a papak iyan, a ba di manga pagtaw a manga lagid iyo. Da a linipha Ami ko kitab a mayto bo, oriyan iyan na sii siran plimoda ko Kadnan iran.
39 Na so siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami na manga bngl go manga omaw, - a matatago ko manga lilibotng: Sadn sa kabaya o Allah (a kadadag Iyan) na ndadagn Iyan: Go sadn sa kabaya Iyan (a katoro Iyan) na thagoon Iyan ko lalan a makaoontol.
40 Tharoang ka: "Ay gda iyo amay ka makatalingoma rkano so siksa o Allah, odi na makatalingoma rkano so bangkit, ba adn a salakaw ko Allah a kaphangnian niyo? - o skano i manga bnar!"
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.