Total Number of Verses: 129
 
1 (Giyai) So kiyabarngkas o pasad a phoon ko Allah go so sogo Iyan, sii ko siran a iniphasada iyo ko manga pananakoto:
2 Na ndalakaw kano ko lopa (hay manga mosrik) sa pat olan, go tangkda niyo a mataan! a skano na di niyo khalipos so (siksa o) Allah go mataan! a so Allah na phakaytoon Iyan so manga kapir
3 Na piyakalangkap a phoon ko Allah go so sogo Iyan, ko manga manosiya ko alongan a kapnay-hajji a mala a mataan! a thipd o Allah (so pasad) ko manga pananakoto; go (thipd o) sogo Iyan. Na o thawbat kano, na giyoto i mapiya rkano; na o talikhod kano, na tangkda niyo a mataan! a skano na di niyo khapalagoyan so (siksa o) Allah. Na panotholang ka ko siran a da pamaratiyaya so siksa a malipds.
4 Inonta so siran a iniphasada iyo ko manga pananakoto, oriyan iyan na da a kiyorang iran rkano a mayto bo, go da a tiyabangan iran a sorang rkano a isa bo. Na tarotopa niyo kiran so diyandi kiran taman ko wakto iran (a mappnto): Mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so khipanananggila.
5 Na amay ka maypos so manga olanolan a khipagaadatan, na bonoa niyo so manga pananakoto apiya anda niyo siran matoon, go pamiyaga niyo siran, go tarongkoa niyo siran, go pamagayani niyo siran ko oman i phagokitan; na o thawbat siran, go itindg iran so sambayang, go tonayn iran so zakat, na gikasi niyo so lalan iran: Mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
6 Na amay ka adn a sakataw a pd ko manga mosrik a manarig rka, na pakasarigang ka, taman sa pamamakin'gn iyan so katharo o Allah; oriyan iyan na sampayn ka skaniyan ko phakasarig on. Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na pagtaw a manga tatao
7 Andamanaya i kakhapatot ko manga pananakoto o diyandi sii ko Allah go sii ko sogo Iyan, inonta so siran a inidiyandi iyo sii sa Masjid Al-Haram? Na sadn sa kapagiinontolan iyan rkano, na pagiinontolani niyo siran(mambo): Mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so khipanananggila.
8 Na andamanaya (i kapakipphasada iyo kiran) a o mapgs kano iran, na di iran rkano pagilayn i kaplolot go kaphapasada? Ipzoat iran rkano so manga ngari iran, na somasangka so manga poso iran; ka so kadaklan kiran na manga songklid.
9 Inipamasa iran so manga (ayat o Allah sa arga a mayto, go miyangalang siran ko lalan Rkaniyan: Mataan! a siran na miyakaratarata so pinggolawla iran.
10 Di iran pagilayn ko miyaratiyaya so kaplolot go kaphapasada. Na siran man na siran so manga malawani.
11 Na o thawbat siran, go itindg iran so sambayang, go tonayn iran so zakat, - na manga pagari niyo siran ko agama: Na pphagosayn Ami so manga ayat ko pagtaw a manga tatao.
12 Na o barngkasa iran so manga sapa iran ko oriyan o kiya pakindiyandi iran, go phapaawingn iran so agama niyo, - na pakimbonoay kano ko manga nakoda ko kaongkir: Mataan! a siran na da a kipantag kiran o manga sapa, ka an siran makagnk.
13 Ino kano di pakipmbonoay ko pagtaw a siyogok iran so manga sapa iran, go piyagngtan iyan a kaphakaawaa iran ko Rasol, go siran na piyangorawan kano iran ko paganay a kiyaokitan? Ino niyo siran khalkn? Na so Allah i patot a ikhalk iyo Skaniyan, o skano na khipaparatiyaya!
14 Pakimbonoay kano kiran, ka ziksaan siran o Allah sa pnggolalan ko manga barokan iyo, go phakaytoon Iyan siran, go thabangan kano Niyan, sa kadaaga kiran, go phakapiyaan Iyan, so manga rarb o pagtaw a khipaparatiyaya,
15 Go pagilangn Iyan so otg ko manga poso iran. Na phakatawbatn o Allah so taw a kabaya Iyan; ka so Allah na Matao, a Mawngangn.
16 Ba niyo tiyangkap sa ipndaraynon kano, ka an katokawi o Allah so siran oto a miyamagiklas, ko kiya prang iran, go da siran kowa sa salakaw ko Allah go so sogo Iyan go so miyamaratiyaya sa manga Panarigan? Na so Allah na Kaip Iyan so gii niyo nggolawlaan.
17 Da mapatot ko manga pananakoto, so kapthanosa iran ko manga masjid o Allah, zasaksian iran so manga ginawa iran ko kaongkir. Siran man na miyailang so manga galbk iran: Na so naraka na siran na tatap siran on.
18 Aya bo (a patot) a pthanos ko manga masjid o Allah na so taw a piyaratiyaya niyan so Allah, go so alongan a mawri, go initindg iyan so sambayang, go tiyonay niyan so zakat, go da a inikalk iyan inonta so Allah. Na matatangkd a siran man i khabaloy a pd ko miyamakakdg sa ontol.
19 Ino niyo mbaloya so kapphakaynoma ko nomanayk go so kapthanosa ko Masjid Al-Haram, a lagid o taw a piyaratiyaya niyan so Allah, go so alongan a mawri, go miyanagontaman sii ko lalan o Allah? Di siran magizan sii ko Allah, a so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a manga darowaka.
20 So miyamaratiyaya, go miyamanogalin (sa ingd) ago inipanagontaman iran ko lalan o Allah, so manga tamok iran go so manga ginawa iran, i mala i pangkatan ko Allah: Na siran man na siran so phamakaslang sa maliwanag.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.