Total Number of Verses: 123
 
1 Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). (Giyai na) Kitab a pimbaibaitan so manga ayat on, oriyan iyan na piyagosay a phoon ko hadapan o (Allah a) Mawngangn, a Kaip.
2 Sa da a pzoasoata niyo a inonta so Allah. "Mataan! a sakn na phoon Rkaniyan a pphamakaiktiyar rkano go pphamanothol sa mapiya."
3 "Go pangni kano sa maap ko Kadnan iyo, oriyan iyan na thawbat kano sii Rkaniyan; ka pakasawitn kano Niyan sa kapagintaw a mapiya, taman ko taalik a miyapnto, go imbgay Niyan ko oman i adn a millbi niyan so millbi niyan! Na o talikhod kano, na mataan! a sakn na ikhalk akn skano ko siksa ko alongan a mala (a so alongan a qiyamah)."
4 "Sii ko Allah so khandodan iyo, na Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan."
5 Tanodan! ka mataan! a siran na pag-unsn iran ko manga rarb iran, ka pphagmaan iran on; tanodan! ka so wakto a kizasalikombongn iran ko manga nditarn iran, na katawan (o Allah) so isosoln iran, go so papayagn iran: Mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so zisii ko manga rarb.
6 Na da a baraniyawa ko lopa a ba di atastanggongan o Allah so pagpr on: Go katawan Iyan so khatargan iyan go so kapmbtadan iyan: Tanan matatago ko (Laoh Mahfodh a) kitab a mapayag.
7 Go Skaniyan so miyadn ko manga langit ago so lopa sii ko miyakanm gawii a matatago so aras Iyan ko liyawaw o ig, ka thpngan kano Niyan o antawaa rkano i lbi a mapiya i galbk. Na ibt o tharoang ka a: "Mataan! a skano na pagoyagn kano ko oriyan o kapatay," na ptharoon dn o siran a da pamaratiyaya a: "Da ko ungkai inonta na balik mata a mapayag!"
8 Na mataan! a o sndodn Ami kiran so siksa taman ko manga wakto a mappnto, na ptharoon iran dn a: "Antonaa i maka-uurn on?" Tanodan, ka so alongan a kapakatalingoma niyan kiran, na di kiran dn mikisar, go kalikopan siran o piyamagompat iran (a siksa)!
9 O mataan! a o pakataama Mi so manosiya so phoon Rkami a limo, oriyan iyan na gamitn Ami ron, na mataan aya! a kadaan dn sa panginam, a makalaa kaoongkir iran.
10 Go mataan! a o pakataama Mi skaniyan sa limo ko oriyan o morala a miyakasogat on na mataan! a tharoon iyan dn a: "Miyada rakn so manga rarata:" Mataan aya! a zonor dn a mangangandag.
11 Inonta so siran a miphapantang, go pinggalbk iran so manga pipiya; siran man na adn a bagian iran a maap, go balas a mala.
12 Na masikn a mibagak ka so sabaad ko iphagilaham rka, go kasabapan skaniyan a igagt a rarb ka sa gi iran katharoa: "Sa ino a da a initoron on a kakawasaan, odi na miyakaoma a pd iyan a malaikat?" (pitharo o Allah:) Ska na matag pphamakaiktiyar na so Allah i Somisiyap ko langon taman!
13 Ino iran gii tharoa i: "Pimbabaas aya (o Mohammad);" tharoang ka: "Na bgay kano sa sapolo a manga sorah a lagid iyan a pimbabaas, go panongganoy kano (sa makatabang rkano) sa sadn sa khagaga niyo, a salakaw ko Allah! o skano i manga bnar!"
14 "Na amay ka di kano iran masmbag, na tangkda niyo a aya bo a kinitoron iyan na sii ko katao o Allah, go mataan aya! a da a tohan a inonta Skaniyan! Na ino, skano mimbayorantang kano (ko Allah)?"
15 Sadn sa kabaya iran so kawyagoyag ko doniya, go so parahiyasan on, na ithoman Ami kiran sa tarotop so (balas o) manga galbk iran (sa doniya), a siran na da a makorang kiran on roo (sa doniya).
16 Siran man so da a bagian iran sa akhirat a rowar ko apoy: Na miyailang so pingolawla iran roo (sa akhirat), go miyalaklak so pinggalbk iran!
17 Ba (niyan lagid) so taw a mithakna ko marayag a karina a phoon ko Kadnan iyan, go ptondogn skaniyan o saksi a phoon ko Allah, go sii ko miyaonaan iyan so kitab o Mosa, a ladiyawan go limo? Siran man i mapaparatiyaya on; na sadn sa mongkir on ko pizagorompong, na so naraka i khabolosan iyan. Na oba ka on katagowi sa anganangan: Mataan! a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ka: Na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di siran pharatiyaya!
18 Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag? Siran man na pagowitn siran ko Kadnan iran, go tharoon o manga saksi a: "Siran aya so miyamamokhag makapantag ko Kadnan iran." Tanodan! ka so morka o Allah na ithomparak ko manga darowaka!
19 "Siran na pphangalang siran ko lalan o Allah go phlolobaan iran on a kabkhog iyan: Go siran na oongkirn iran so akhirat!"
20 Siran man na da iran kapalagowi (so siksa) ko lopa, go da a bagian iran a salakaw ko Allah a manga panarigan. Pthaktakpn kiran so siksa! Da iran gagaa so kapamamakin'g, go da siran pangilaylay!
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.