Total Number of Verses: 52
 
41 "Kadnan ami, napii akong Ka, go so mbala a loks akn, go so miyamaratiyaya, ko alongan a kapakatindg o itongan!"
42 Na ding ka dn tharimaa i ba di maiin'ngka o Allah so gii nggolawlaan o manga darowaka. Aya bo a kapakalalanata Niyan kiran na taman bo ko alongan a khasambolayang on so manga kaylay,
43 Gii siran makanggagaan a milalangag iran a manga olo iran, a di siran phakaprk, go so manga poso iran na makakawang (sabap sa kalk)!
44 Na pakiiktiyaring ka ko manga manosiya so alongan a kapakatalingoma kiran o siksa: Na tharoon o siran a da pamaginontolan: "Kadnan ami, pakalanata kaming Ka, sa taman bo ko taalik a di mathay: Ka tarimaan ami so sogoan Ka, go pagonotan ami so manga sogo!" (na ismbag kiran:) "Ba kano da zapa gowani sa da dn a kakhada iyo?"
45 Na miyakapagingd kano ko piyamagingdan o siran a siyalimbotan iran a manga ginawa iran; go miyapayag rkano so inikidia Mi kiran; go inmbaalan Ami rkano so manga ibarat!
46 Na sabnar a piyagantangan iran so antangan iran a marata, na sii ko Allah so (balas o) antangan iran, go da mapatot ko antangan iran o bawn misabap a kaylang o manga palaw!
47 Na ding ka dn tharimaa so Allah a ba ndorat ko diyandi Iyan ko manga sogo Iyan: Mataan! a so Allah na Mabagr a Phapaar ko kandadan'g.
48 Sii ko alongan a kasambian so lopa sa salakaw a lopa, go (kasambian) so manga langit, go mabayar siran ko hadapan o Allah, a Isaysa, a Phakabaas;
49 Na maylaing ka so manga baradosa sa alongan oto a piyakaphapatonga ko manga patong; -
50 So manga nditarn iran na tombaga a plangga, go mikokolob ko manga paras iran so apoy;
51 Ka imbadal o Allah ko oman i baraniyawa so pinggalbk iyan; mataan! a so Allah na Magaani-itongan.
52 Giya ungkai (a Qor'an) na tarotop a ndao ko manga manosiya: Go an on misabap a kapaka iktiyara kiran, go an iran katokawi a Skaniyan bo i tohan a Isaysa: Go an makowa a ndao o manga papantas i akal.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.