Total Number of Verses: 99
 
1 Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Giyaya na manga ayat ko kitab, go Qor'an a miyakapayag (ko ontol).
2 Madakl a kapndingandingana o siran a da pamaratiyaya, sa oba siran bo miyabaloy a manga Moslim.
3 Botawaning ka siran, ka an siran pphakakan, go an iran pkhasawiti (so doniya): Go so kattmbanga kiran o inam: Ka katokawan iran bo.
4 Na da a bininasa Mi a phagingd a ba da a kitab iyan a mappnto.
5 Di kapngagaanan o pagtaw so adial iyan, go di iran khisndod.
6 Na pitharo iran: "Hay tiyoronan ko ndao, mataang ka a titho a pmbthangn!"
7 "Ino kaming ka di khawiti sa malaikat o ska na pd ko khipmamataan?"
8 (Pitharo o Allah:) A di Ami phakatoronn so malaikat inonta o rakhs o bnar: Na samawto na di siran dn makanggowamay!.
9 Mataan! a Skami na Skami i tomiyoron ko (Qor'an a) ndao; go mataan! a Skami i titho a somisiyap on.
10 Na sabnsabnar a siyogoan Ami so miyaonaan ka sii ko pithanggisa ka tindg ko miyangaoona:
11 Na da a miyakatalingoma kiran a sogo a ba iran da pamagrgi skaniyan.
12 Lagid aya man i kipzanipn Ami ron ko manga poso o manga baradosa,
13 A di siran on pharatiyaya; oba di sabnar a somiyagad so miyasowa o miyangaoona.
14 Na apiya pn lomka Kami kiran sa pinto ko langit, na mabaloy siran a makapanik siran on,
15 Na tharoon iran dn a: "Mataan! a birg so manga kaylay tano: Kna, ka sktano na pagtaw a miyangababalik a mata niyan."
16 Na sabnsabnar a tiyagoan Ami so langit sa manga darpa o manga bitoon, go inipharas Ami ron oto a rk o pphamakaylay ron;
17 Na siniyap Ami oto phoon ko langowan a shaytan a pradiyamn:
18 Ogaid na so miyamankhaw sa kan'g, na siyaloba skaniyan a kadg, a mapayag.
19 So lopa na kiyayat Ami oto; go piyamakatindgan Ami oto sa manga palaw; go piyamakathoan Ami oto sa mbarambarang a didiyangkaan.
20 Go singgayan Ami skano ron sa manga kawiyagan ago so kna a ba skano i pphamagpr on.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot