Total Number of Verses: 99
 
21 Na da a nganin a ba Ami di mipapaar so khitatagoan on; go da a phakatoronn Ami ron a ba di madidiyangka a mappnto.
22 Go pphakasambrn Ami so manga undo a pphamakatago sa ig ko gabon, na piyakatoron Ami a phoon ko kawang so ig, na piyakainom Ami skano ron, na kna a ba skano i makakhakapaar on.
23 Go mataan! a titho a Skami i pphangoyag, go pphangimatay: Go Skami i manga waris (a phamaapaar).
24 Na sabnsabnar a katawan Ami so miyangaoona rkano, go sabnsabnar a katawan Ami so phangaoori rkano.
25 Mataan! ka so Kadnan ka na plimodn Iyan siran, Skaniyan na Mawngangn a Matao.
26 Na sabnsabnar a inadn Ami so manosiya a phoon ko lopa a gango, a phoon ko lipaw a miyarmbis;
27 Go so jinn na inadn Ami mona a phoon ko apoy a mararas.
28 Na gowani na pitharo o Kadnan ka ko manga malaikat a: "Mataan! a Sakn na magadn Ako sa manosiya, a phoon ko lopa a gango, a phoon ko lipaw a miyarmbis;"
29 "Na anda i kaymasada Ko ron go masokan Ko skaniyan sa niyawa, na sondong kano ron sa pangangalimbabaan kano."
30 Na miyangalimbabaan on so manga malaikat, sa tanan siran, langon:
31 Inonta so iblis: Ka somiyangka oba mabaloy a pd ko miyamangalimbabaan.
32 Pitharo (o Allah): "Hay iblis! antonaa i miyakarn rka sa dang ka kapangpd ko miyamangalimbabaan?"
33 Pitharo iyan a: "Di rakn patot oba ako pangalimbabaan ko manosiya, a inadn Ka a phoon ko lopa a gango, a phoon ko lipaw a miyarmbis."
34 Pitharo (o Allah): "Na awa ka phoon ko langit; ka mataan! a ska na inibowang;"
35 "Go mataan! a zisii rka so morka sa dayon ko alongan a kambabadala."
36 Pitharo iyan: "Kadnan ko, na pakanayawa kong Ka sa dayon ko alongan a kaoyaga kiran."
37 Pitharo (o Allah): "Na mataan! a ska na pd ko phamakanayawn"
38 "Taman ko alongan a masa a mappnto."
39 Pitharo iyan: "Kadnan ko, ibt ko kiyabaloyang Ka rakn a dadag, na mataan! a barayatn ko siran dn (ko kandarowaka) ko lopa, go mataan! a dadagn ko siran dn langon,"
40 "Inonta so manga oripn ka, a pd kiran a miyangatotolabos (Rka)."
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot