Total Number of Verses: 99
 
81 Go inibgay Ami kiran so manga tanda Ami, na tiyalikhodan iran skaniyan.
82 Go miyanonggirb siran ko manga palaw sa manga walay, a khisasarig siran.
83 Na miyadansal siran o lalis ko kiyapitai kiran,
84 Na da kiran makalinding so pinggalbk iran!
85 Na da ko kiyaadna Mi ko manga langit, ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan, inonta na sii ko bnar. Na mataan! a so bangkit na phakatalingoma dn. Na dapayangka (kiran) sa kadapay a maliwanag.
86 Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan so Pphangadn, a Matao.
87 Na sabnsabnar a bigan Ami ska sa pito a manga ayat (a so Fatiha) a gii makhasokasoy, go so Qor'an a Sslaan.
88 Ding ka phakaotnga so (kaylay o) dowa matang ka ko nganin a piyakisawitan Ami oto a pizoson, ko sabaad kiran, go ding ka siran pmbokoon: Go pakainayang ka so gowagowaing ka ko miyamaratiyaya.
89 Go tharoang ka a: Mataan! a sakn so pphamakaiktiyar, a mapayag,
90 Lagid o initoron Ami ko mimbabagibagi,
91 Siran na biyaloy iran so Qor'an a di bo dn pira baad.
92 Na ibt ko Kadnan ka, ka mataan! a iiza Ami kiran dn langon,
93 So pinggolawla iran.
94 Na payagang ka so sogoan rka, go talikhoding ka so manga pananakoto;
95 Mataan! a Skami na lininding Ami ska ko gii rka zosodi,
96 A siran so pphangmbaal sa rimbang o Allah a tohan a salakaw: Na katokawan iran bo
97 Na sabnsabnar a katawan Ami a mataan! a ska na ipnggagt a rarb ka so gi iran tharoon.
98 Na pthasbikn ka so podi ko Kadnan ka, go pangpd ka ko pphamanojiod;
99 Go zoasoatang ka so Kadnan ka taman sa kapakatalingoma rka o kapatay.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot