Total Number of Verses: 111
 
21 Pamimikiran angka o andamanaya i kiyapakalbi Ami ko sabaad kiran ko sabaad; na matatangkd a so akhirat i lbi a mala a kiyapakaphapangkata, go lbi a mala a kiyapakapllbiya.
22 Di ka phangmbaal sa pd o Allah a tohan a salakaw; ka makawzad ka a kapapaawingan, a misisili.
23 Na inipaliyogat o Kadnan ka a da a pzoasoata niyo a inonta Skaniyan, go (phiyapiya i niyo) so mbala a loks sa samporna a kaphiyapiya. Na o raota ko kamamasai rka so kaloks o isa sa dowa oto, odi na tanan siran, na ding ka kiran ptharoa i kharimorng ako, go ding ka siran phrarasnga, go tharoang ka kiran so katharo a kapagaadat.
24 Go pakainayang ka kiran so gowagoway ko kapangalimbabaan, phoon ko kalimo, go tharoang ka a: "Kadnan ko, kalimoon ka siran lagid o kiyapagoyagoyaga iran rakn ko kayto akn."
25 So Kadnan iyo i lbi a Matao ko nganin a zisii ko manga ginawa niyo: O mabaloy kano a manga bilangataw, na mataan! a Skaniyan na tatap a Manapi ko manga baratawbat.
26 Na bgan ka ko tonganay so kabnar iyan, go so miskin, go so gii mlayalayag a makakhakadiyat a miyakawang sa lalan. Go di ka phamagola sa kaplaga.
27 Mataan! a so manga tawlaan na miyabaloy siran a manga pagari o manga shaytan; na aya btad o shaytan na moongkir ko Kadnan iyan.
28 Na o thalikhoding ka siran sa kambabanog sa limo a phoon ko Kadnan ka, a nanayawn ka skaniyan, na tharoang ka kiran: Sa katharo a maynay.
29 Go ding ka mbaloya so limang ka a mitatambd ko lig ka, go ding ka mbkara skaniyan sa tarotop a kabkar, ka makawzad ka a kapapaawingan, a kiyawiswisan.
30 Mataan! a so Kadnan ka na pphakaloagn Iyan so pagpr sii ko taw a kabaya Iyan, go pphakasimpitn Iyan. Mataan! a Skaniyan na tatap sii ko manga oripn Iyan a Kaip, a Pphakaylay.
31 Go di niyo mbonoa so manga wata iyo sa kalk ko kamiskin: Ka Skami i pphagpr kiran, go pphagpr rkano. Mataan! a so kabonoa kiran na miyabaloy a dosa a mala.
32 Go di kano pagobay ko kazina: Ka mataan aya! a miyabaloy a pakasisingay, go miyakaratarata a okit.
33 Go di niyo mbonoa so ginawa a so inisapar o Allah inonta o misabap ko kabnar. Na sa taw a mabono a pimbabaan, na sabnar a singgayan Ami so wali ron sa kapaar: Na di plawan ko kakitas; mataan! a skaniyan na miyabaloy a tatabangan.
34 Go di kano pagobay ko tamok o ilo inonta o so iphakapiya niyan, taman sa iraot ko kakhasad iyan: Go tomana niyo so diyandi. Mataan! a so diyandi na tatap a khiiza (ko alongan a qiyamah).
35 Go tarotopa niyo so kapagasad igira a miyagasad kano, go thimbang kano ko timbangan a ontol: Giyoto man i tomo, go lbi a mapiya a ondas iyan.
36 Go ding ka pthindgi so da a kataong ka on; mataan! a so kan'g, ago so kaylay, go so poso na oman i isa kiran na khayzaan.
37 Go di ka plalakaw ko lopa sa kambantogan: Mataan! a ska na ding ka dn mabnsad so lopa, go ding ka dn marpng so manga palaw sa kaporo.
38 Oman i isa roo na miyabaloy so karataan iyan sii ko Kadnan ka a piyakagowagowad.
39 Giyoto man na pd ko iniilaham rka o Kadnan ka (ya Mohammad) a ongangn; na di ka phangmbaal sa pd o Allah a tohan a salakaw, ka maphozang ka ko naraka Jahannam, a kapapaawingan, a mibobowang.
40 Ba rkano piyakibisa o Kadnan iyo so manga wata a mama, na kinowa Niyan so manga malaikat (a wata Iyan) a manga babay? Mataan! a skano na matatangkd a gii kano tharo sa katharo a miyakalpas!
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.