Total Number of Verses: 110
 
1 So podi na rk o Allah, a so initoron Iyan ko oripn Iyan so kitab, go da a biyaloy Niyan on a bkhog:
2 Matitho, ka an Iyan kapakiiktiyari so siksa a sangat a phoon Rkaniyan, go an Iyan mapanothol ko miyamaratiyaya a siran so giinggalbk ko manga pipiya, a mataan! a adn a bagian iran a balas a mapiya.
3 Matatatap siran on sa dayon sa dayon:
4 Go an Iyan mapakaiktiyar so siran a mitharo sa: "Kominowa so Allah sa wata: "
5 Daa katao iran on, ago so manga loks iran. Miyakala a katharo a pphakambowat phoon ko manga ngari iran. Da a gi iran tharoon a rowar sa kabokhag!
6 Na masikn a mapakapaggt ka a ginawang ka (ya Mohammad), makapantag ko manga rarad iran odi ran paratiyaya a angkai a tothol sa makapantag sa boko.
7 Mataan! a Skami na biyaloy Ami so matatago ko lopa a parahiyasan iyan, ka an Ami siran katpngi o antawaa kiran i taralbi a mapiya i galbk.
8 Na mataan! a Skami na adn dn a pmbalowin Ami a matatago on a lopa kabagabagas.
9 Ba aya tangkap ka na mataan! a so manga taw ko liyang ago so migagaang on na miyabaloy siran a pd ko manga tanda Ami a pakammsa?
10 Gowani a magapas so manga ngongoda ko liyang: "Na pitharo iran: Kadnan Ami, bgi kaming Ka phoon Rka sa limo, go tanorang Ka rkami so btad Ami sa toroan!"
11 Na piyakatorog Ami siran ko liyang, ko manga ragon a maiitong,
12 Oriyan iyan na piyakagogonao Ami siran, ka an Ami mapnto o antawaa ko dowa lompok i miyakatndo ko masa a kiyathay ran!
13 Skami na pphanotholn Ami rka (ya Mohammad) so totholan kiran sii ko bnar: Mataan! a siran na manga ngongoda a piyaratiyaya iran so Kadnan iran, na inomanan Ami siran sa toroan:
14 Go piyakabagr Ami so manga poso iran: Gowani a gomanat siran na pitharo iran: "Aya Kadnan Ami na so Kadnan o manga langit ago so lopa: da dn a phangniyan Ami a salakaw Rkaniyan a tohan: Sabnsabnar a o sowa ami oto na miyakatharo kami sa miyakalpas (a katharo)!"
15 "Siran aya a pagtaw Ami na kominowa siran sa salakaw Rkaniyan a manga tohan: Ino a da a khitalingoma iran kiran a katantowan a mapayag? Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag?"
16 "Na amay ka ganatan iyo siran ago so pzimbaan iran, a salakaw ko Allah, na pagapas kano ko liyang: Ka saboyagan kano o Kadnan iyo ko limo Iyan, go thiyagaran kano Niyan sa rangkap o btad iyo."
17 Na pkhaylaing ka so alongan, a igira a somibang, na miraramig ko liyang iran sa tampar sa kawanan, na igira a somidp, na pkhaawat kiran sa tampar sa diwang, a sii siran matatago ko madaya on. Giyoto man na pd ko manga tanda o Allah: Na sadn sa toroon o Allah na skaniyan i phakakdg ko ontol; na sadn sa dadagn Iyan, na ding ka dn mitoon sa panarigan a makanggonanao ron.
18 Na aya tangkap ka kiran na khipag-unaw, a oba di siran na khitotorogn; na gii Ami siran pakakhlikhlidn sa tampar sa kawanan go sa tampar sa diwang: Na so aso iran na igagamba iyan so dowa kamonamona niyan ko gimowa: O maylaing ka siran na katalikhodan ka siran dn sa kapalagoy, go mapnopno ka kiran dn a kalk.
19 Na giyaya i kiyapakagogonawa Mi kiran, ka an siran makapamagizai. Pitharo o mitharo a pd kiran a: "Pira i kiyathay niyo?" Pitharo iran a: "Aya kiyathay tano na salongan, odi na sabaad sa salongan". Pitharo (o sabaad kiran) a: "So Kadnan iyo i Matao ko kiyathay niyo. Na sogoa niyo so isa rkano rakhs o pirak iyo wai sii ko bandar a ingd: Na pangilaylay sa sadn sa soti a pangn'ngkn na wita niyan rkano, a pagpr a phoon Rkaniyan: Go lalanat, go di kano niyan dn phakitokawi sa isa a taw."
20 "Mataan! a siran na o katokawi kano iran, na radiyamn kano iran, odi na pakakasowin kano iran ko okit iran, na di kano dn makaslang sa maliwanag samawto sa dayon sa dayon."
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.