Total Number of Verses: 98
 
81 Na kominowa siran sa salakaw ko Allah a manga katohanan, ka an siran kon mabaloy a mamakawgop kiran!
82 Kna oto, ka pagongkirn iran dn so kiyasimbaa kiran, go khabaloy siran a manga ridoay ran.
83 Bang ka da katokawi a mataan! a Skami na biyotawanan Ami so manga shaytan ko miyamangongkir, a pphangondoy kiran sa tanto a kapangondoy?
84 Na ding ka kiran pnggagaani (so siksa), ka mataan! a phamagitongn Ami kiran dn sa samporna a kapamagitong.
85 Sii ko alongan a limodn Ami so miyamananggila sii ko Masalinggagaw, a khikokoda (a khisslaan),
86 Na idndg Ami so manga baradosa ko naraka Jahannam, a maawaw siran,
87 Daa makapapaar kiran ko sapaat, inonta so taw a miyakakowa sii ko (Allah a) Masalinggagaw sa diyandi.
88 Na pitharo iran a: "Kominowa so (Allah a) Masalinggagaw sa wata!"
89 (Pitharo o Allah): Sabnsabnar a mitharo kano sa shay' a minitaralo a pakasisingay!
90 Mayto bo na so manga langit na manga bbnsad sa phoon roo, go manga bbngkag so lopa, go mamangitombak so manga palaw a zagonaot,
91 Sa kinidaowaan iran sa adn a wata o (Allah a) Masalinggagaw.
92 Na di patot ko Masalinggagaw i ba kowa sa wata.
93 Da (a isa bo) ko langowan a taw a matatago ko manga langit go so lopa a ba di makatalingoma ko (Allah a) Masalinggagaw, a makapangangalimbabaan.
94 Sabnsabnar a maiitong Iyan siran, go mabibilang Iyan siran sa samporna a bilangan.
95 Na oman i isa kiran na makatalingoma Rkaniyan ko alongan a qiyamah a tawantawan.
96 Mataan! a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na snggayan siran dn o (Allah a) Masalinggagaw sa kakasi
97 Na aya dn a kiyalboda Mi ko Qor'an ko basang ka (ya Mohammad), na an ka oto mapphamanothol ko miyamananggila, go an ka oto mipamakaiktiyar ko pagtaw a manga pawal.
98 Na madakl a bininasa Mi ko miyaonaan iran a pagtaw. Ba adn a pkhagdam ka kiran a isa bo, odi na pkhan'g ka kiran a karangs?
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.