Total Number of Verses: 112
 
1 Miyakarani ko manga manosiya so kaphamagitonga kiran a siran na matatago ko kalipat a khitatalikhod.
2 Daa phakatalingoma kiran a pananadm a phoon ko Kadnan iran a bago, a ba iran di phamamakin'ga a siran na sasablawn iran, -
3 Mabibimban so manga poso iran na inipnanay ran so bitiyara a siran na manga darowaka a: "Da ko ngkaya inonta na manosiya a lagid iyo; ati zong kano ko balik mata a skano na pkhaylay niyo?"
4 Pitharo (o Mohammad): "So Kadnan ko na katawan Iyan so katharo ko langit ago so lopa: Go Skaniyan so Pphakan'g a Matao."
5 Kna, ka pitharo iran a: "Manga sambar a manga taginpn! Kna, ka pimbabaas iyan oto! Kna, ka skaniyan na pababayok na witi tano niyan sa tanda lagid o kiyasogoa ko miyangaoona!"
6 Daa miyaratiyaya a miyaonaan iran a phagingd, a bininasa Mi skaniyan: Ino siran pharatiyaya siran?
7 Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka a rowar sa manga mama, a phagilahaman Ami siran na izai niyo so adn a katao niyan o skano na di niyo katawi.
8 Na da Ami siran snggai sa lawas a di phamangangan ko pangn'ngkn, go kna a ba siran phangakakakal (ko doniya).
9 Oriyan iyan na initoman Ami kiran so diyandi, na siyabt Ami siran ago so taw a kabayi Ami, go bininsasa Mi so manga malawani.
10 Sabnsabnar a tiyoronan Ami skano sa kitab a ndodon so mnang iyo: Ino niyo di pnggdagdaa?
11 Na madakl a bininas Ami a phagingd a aya btad iyan na darowaka, na mimbago Kami ko oriyan iyan sa pagtaw a manga salakaw!
12 Na kagiya a magdam iran so siksa Ami, na samawto na siran na pnggagaanan iran malagoy.
13 (Pitharo kiran): Di kano phamalagoy, go kasoy kano ko inipangalimo rkano, go so manga darpa iyo, ka ang kano kayzai.
14 Miyatharo iran: "Hay dowandowaan tano, mataan! a sktano na mimbaloy tano a manga darowaka!"
15 Na da dn mapta angkoto a kapnggoraok iran, taman sa biyaloy Ami siran a (lagid o) piragon a miyangattbas.
16 Na kna a ba aya kiyaadna Mi ko langit ago so lopa, go so nganin a lt a dowa nan na ba Ami kabimbanan!
17 O kabaya Ami a komowa Kami sa karimbaran, na mataan a kowaan Ami skaniyan phoon ko hadapan Ami, o Skami na pnggolawla Ami!
18 Kna, ka ipmbasbas Ami so ontol ko ribat, na mapakaphagotkotk iyan, na samawto na skaniyan na pkhaylang! Na aya rk iyo na so sangat a siksa phoon ko iphropa nyo.
19 Na rk Iyan so zisii ko manga langit go so lopa: Go so (manga malaikat a) zisii ko hadapan Iyan na di iran iphnama a kapzimbaa Rkaniyan, go di siran protosn:
20 Gi iran iphoroporo ko gagawii go so dawndaw sa di iran printasn.
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.