Total Number of Verses: 112
 
1 Miyakarani ko manga manosiya so kaphamagitonga kiran a siran na matatago ko kalipat a khitatalikhod.
2 Daa phakatalingoma kiran a pananadm a phoon ko Kadnan iran a bago, a ba iran di phamamakin'ga a siran na sasablawn iran, -
3 Mabibimban so manga poso iran na inipnanay ran so bitiyara a siran na manga darowaka a: "Da ko ngkaya inonta na manosiya a lagid iyo; ati zong kano ko balik mata a skano na pkhaylay niyo?"
4 Pitharo (o Mohammad): "So Kadnan ko na katawan Iyan so katharo ko langit ago so lopa: Go Skaniyan so Pphakan'g a Matao."
5 Kna, ka pitharo iran a: "Manga sambar a manga taginpn! Kna, ka pimbabaas iyan oto! Kna, ka skaniyan na pababayok na witi tano niyan sa tanda lagid o kiyasogoa ko miyangaoona!"
6 Daa miyaratiyaya a miyaonaan iran a phagingd, a bininasa Mi skaniyan: Ino siran pharatiyaya siran?
7 Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka a rowar sa manga mama, a phagilahaman Ami siran na izai niyo so adn a katao niyan o skano na di niyo katawi.
8 Na da Ami siran snggai sa lawas a di phamangangan ko pangn'ngkn, go kna a ba siran phangakakakal (ko doniya).
9 Oriyan iyan na initoman Ami kiran so diyandi, na siyabt Ami siran ago so taw a kabayi Ami, go bininsasa Mi so manga malawani.
10 Sabnsabnar a tiyoronan Ami skano sa kitab a ndodon so mnang iyo: Ino niyo di pnggdagdaa?
11 Na madakl a bininas Ami a phagingd a aya btad iyan na darowaka, na mimbago Kami ko oriyan iyan sa pagtaw a manga salakaw!
12 Na kagiya a magdam iran so siksa Ami, na samawto na siran na pnggagaanan iran malagoy.
13 (Pitharo kiran): Di kano phamalagoy, go kasoy kano ko inipangalimo rkano, go so manga darpa iyo, ka ang kano kayzai.
14 Miyatharo iran: "Hay dowandowaan tano, mataan! a sktano na mimbaloy tano a manga darowaka!"
15 Na da dn mapta angkoto a kapnggoraok iran, taman sa biyaloy Ami siran a (lagid o) piragon a miyangattbas.
16 Na kna a ba aya kiyaadna Mi ko langit ago so lopa, go so nganin a lt a dowa nan na ba Ami kabimbanan!
17 O kabaya Ami a komowa Kami sa karimbaran, na mataan a kowaan Ami skaniyan phoon ko hadapan Ami, o Skami na pnggolawla Ami!
18 Kna, ka ipmbasbas Ami so ontol ko ribat, na mapakaphagotkotk iyan, na samawto na skaniyan na pkhaylang! Na aya rk iyo na so sangat a siksa phoon ko iphropa nyo.
19 Na rk Iyan so zisii ko manga langit go so lopa: Go so (manga malaikat a) zisii ko hadapan Iyan na di iran iphnama a kapzimbaa Rkaniyan, go di siran protosn:
20 Gi iran iphoroporo ko gagawii go so dawndaw sa di iran printasn.
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.