Total Number of Verses: 78
 
21 Go adn a manga bagian iran a manga rompi a potaw (a ipmbasal kiran).
22 Oman iran makhadiyat a kapagawa iran on, phoon ko boko, na pakakasowin siran on, go (tharoon kiran:) "Taami niyo so siksa a phakatotong!"
23 Mataan! a so Allah na phakasoldn Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg: Phangimowan siran roo ko manga salnda a bolawan go montiya, go aya manga nditarn iran roo na sotra.
24 Go miyanggonanao siran ko mapiya a katharo: Go miyanggonanao siran ko lalan o (Allah a) Diyaitano-podi.
25 Mataan! a so miyamangongkir, go pphangalang siran ko lalan o Allah, ago so Masjidil Haram, a so inisnggay Ami skaniyan a bagian o manga manosiya, a mlagid on so mababaling on, ago so mananangga. Na sadn sa khadiyat roo sa di ontol sabap sa kapanganiyaya, na pakataamn Ami skaniyan ko siksa a malipds.
26 Na gowani na piyayag Ami ko Ibrahim, so darpa o walay, (sa pitharo Ami ron:) "Da a zakoton ka Rakn a mayto bo; go sotiyang ka so walay Akn a bagian o gii thatawap, ago so pphamanindg, go so pphroroko a pphamanodiod."
27 "Na tawagn ka ko manga manosiya so kapnay-hajji: Ka mamakatalingoma siran rka a pphlalalag, go (khikokoda ko) oman i onta, a mamakatalingoma siran a phoon ko oman i lalan a mawatan;"
28 "Ka an iyan kamasai so phamakaompiya kiran, go an iran pkhaaloy so ngaran o Allah, sii ko manga alongan a khikappnto makapantag ko iniriskhi Niyan kiran a manga binatang a manga ayam: Na kang kano ron go pakakana niyo (ron) so karrgnan a pkhamrmran."
29 "Oriyan iyan na lalann iran so okit iran (ko kapnay-hajji) go tomann iran so manga samaya iran, go thawap siran ko walay a andang."
30 Giyoto man: Na sadn sa slaan iyan so piyakipamagadatan o Allah, na giyoto i mapiya on sii ko Kadnan iyan. Na piyakay rkano so manga ayam, inonta so kapphangadian rkano (so kiya haram awn): Na pakawatani niyo so marzik a manga barahala, go pakawatani niyo so katharo a kabokhag, -
31 A zasalimbotawan kano ko Allah, sa di niyo pphamanakoton Skaniyan: Na sadn sa ipanakoto niyan so Allah, na lagid oba miyawlog a phoon ko kawang na pzayabn skaniyan o manga papanok, odi na ipmbayog skaniyan o ndo ko darpa a mawatan.
32 Giyoto man: Na sadn sa slaan iyan so manga tanda o Allah, na mataan aya! a pd ko kapphangongonotan o manga poso.
33 Adn a bagian iyo ron a manga gona taman ko taalik a ppntoon: Oriyan iyan na so zombalian on na sii ko (obay o) walay a andang.
34 Na oman i pagtaw na singgayan Ami sa pphanombalian, ka an iran pkhaaloy so ngaran o Allah sii ko inipagpr Iyan kiran a binatang a manga ayam. Na so Tohan iyo na tohan a Isa: Na Ron kano mbayorantang: Na pphamanotholing ka sa mapiya so khipangangalimbabaan, -
35 Siran na igira miyaaloy so Allah, na somangkop so manga poso iran, go manga papantang ko nganin a minisogat kiran (a tiyoba), go khipamamayandg ko sambayang, go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay ran.
36 Na so manga onta na inisnggay Ami skaniyan a bagian iyo a pd ko manga tanda o Allah: Adn a bagian iyo ron a mapiya: Na aloya niyo so ngaran o Allah ko kasombalia on a khipakatitindg: Na igira minibtad so manga kilid iran (ko lopa), na kang kano ron, go pakakana niyo (ron) so domadapay, go so baraarapan: Lagid oto man a kiyapakaphasiyonot Ami kiran rkano, ka ang kano makapanalamat.
37 Di dn izampay ko Allah so manga sapo iran, go so manga rogo iran: Na ogaid na izampay ron so kapangongonotan a phoon rkano: Lagid oto man a kiyapaka phasiyonota Niyan kiran rkano, ka an iyo mazlasla so Allah ko kiyanggonanaoa Niyan rkano: Na pphamanotholing ka sa mapiya so miphipiyapiya.
38 Mataan! a so Allah na lilindingn Iyan so miyamaratiyaya: Mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so langowan o makadorat, a miyongkir.
39 Bigan sa idin (ko kaphrang) so siran a pphamono on siran sabap sa mataan! a siran na inaniyaya siran; - na mataan! a so Allah sii ko katabangi kiran na sabnar a Gaos Iyan;
40 Siran na biyogaw siran ko manga ingd iran sa di ontol, giya bo a gi iran katharoa sa: "Aya Kadnan Ami na so Allah". Na oda rna o Allah so manga manosiya so sabaad kiran sabap ko sabaad, na miyangaggba dn so manga (simbaan a) Sawami, go Biyaon, go Salawato, go so manga masjid, a pkhaaloy ron so ngaran o Allah sa madakl. Na mataan a thabangan dn o Allah so pthabang Rkaniyan; - mataan! a so Allah na titho a Mabagr, a Dikharn.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19.  {}
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.