Total Number of Verses: 93
 
81 Na da rka i bang ka manggonanao so manga bota, sa kapokas ko kadadadag iran: da a maphakan'g ka a rowar ko taw a mapaparatiyaya ko manga ayat Ami, na siran i mimbabayorantang.
82 Na amay ka makatana kiran so katharo, na pakagmawan Ami siran sa binatang ko lopa: Sa imbitiyarai niyan siran, sa mataan! a so manga manosiya na miyabaloy siran a so manga ayat Ami na di iran tatangkdn.
83 Na sii ko gawii a timo on Ami phoon ko oman i pagtaw so isa ka sagorompong a pd ko taw a gii niyan pakambokhagn so manga ayat Ami, na siran na pakaphpnanayawaan siran,
84 Taman sa amay ka makawma siran (ko Allah), na tharoon Iyan: "Ino niyo pakapmbokhaga so manga ayat Akn, go da niyo to szba a katao, ino antonaa so pinggolawla niyo?"
85 Na makatana kiran so katharo, sabap ko kiyandarowaka iran, na siran na di siran maka ptharo.
86 Ba iran da manggdagda a mataan! a Skami na biyaloy Ami so gagawii ka an siran on pphakadkha, go so dawndaw a mipphangilaylay? Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a khipaparatiyaya!
87 Na sii ko gawii a kaiyopa ko sanggakala, na kalkan so matatago ko manga langit, go so matatago ko lopa, inonta so kabaya o Allah: Na oman iisa na makatalingoma siran Rkaniyan a khipakapangangalimbabaan.
88 Na maylaing ka so manga palaw, a aya tarima aka on na thatakna; a (o ba di) skaniyan na somasagmbt sa (lagid o) kasasagmbt o gabon: Galbk o Allah, a so mimbaibait ko langowan taman: Mataan! a Skaniyan i Kaip ko gii niyo nggolawlaan.
89 Sa taw a mitalingoma niyan so mapiya, na adn a bagian iyan a mapiya a di skaniyan; go siran ko pakalklk sa alongan oto na khisasarig siran.
90 Na sa taw a mitalingoma niyan so marata, na phozangn so manga paras iran ko naraka (tharoon kiran:) "Ba adn a imbalas rkano a rowar ko pinggolawla niyo?"
91 (Tharoang ka:) Aya bo a inisogo rakn na so kasimbaa ko ko Kadnan angkai a ingd, a so piyakipagadatan Iyan skaniyan, go rk Iyan so langowan taman: Go inisogo rakn a mabaloy ako a pd ko mimbabayorantang, -
92 Go so kapphangadii ko ko Qor'an: Na sa taw a montol, na phakaontol sa rk bo o ginawa niyan; na sa taw a somilay, na tharoang ka a: "Sakn na matag ako pd ko pphamakaiktiyar."
93 Go tharoang ka a: "So bantogan na rk o Allah, phakiilay Niyan rkano so manga tanda Iyan, na khakilala niyo to; na da ko Kadnan ka i ba Niyan kalilipati so gii niyo nggolawlaan."
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.