Total Number of Verses: 88
 
21 Na miyawa roo a pkhalk, a nomanayaw (sa mapnggolawla niyan), pitharo iyan: "Kadnan ko, sabt akong Ka phoon ko pagtaw a manga darowaka."
22 Na kagiya a makasangor sa tampar sa Madyan, na pitharo iyan: "Oba bo so Kadnan ko na nggonanaon ako Niyan ko ontol a lalan."
23 Na kagiya a makawma ko ig sa Madyan, na miyatoon iyan on a madakl a taw a pphamanagb siran, go miyatoon iyan ko kababaan iran a dowa a babay a pphangrnn iran (so manga kambing iran). Pitharo iyan: "Ino kano anan?" Pitharo a dowa oto a: "Di kami phakasagb taman sa di domlas so pphamamagonong (sa kambing): Na so ama Ami na loks a matoa."
24 Na inisagb iyan siran: Oriyan iyan na somiyong ko kasisirongan, na pitharo iyan: "Kadnan ko, mataan! a sakn na apiya antonaa i initoron Ka rakn a pangn'ngkn na makhakadiyat akn!"
25 Na miyakaoma on so isa sa dowa oto (a babay), a pphlalakaw a pkhamamala. Pitharo iyan a: "Mataan! a si ama na thawagn ka niyan ka imbalas iyan rka so balas o kinisagbn ka rkami". Na kagiya a makawma on go piyanothol iyan on so manga tothol (ko miyasowa iyan), na pitharo (o Shoayb): "Di ka pkhalk: Ka miyakalidas ka ko pagtaw a manga darowaka."
26 Pitharo o isa sa dowa oto (a babay): "Hay ama, sokaing ka skaniyan: Mataan! a mapiya a taw a zokayan ka, ka mabagr a kasasarigan."
27 Pitharo (o Shoayb) a: "Mataan! a sakn na kabaya akn a pakiphangaroma ko rka so isa sangkai a dowa a wata akn, sa asar ka nggalbkan ka rakn sa walo ragon; na o tarotopang ka a sapolo (ragon) na phoon sa kabaya aka; ka di ko kabaya iba ko ska pakargni: Khatoon akong ka omiyog so Allah, a pd ko manga bilangataw."
28 Pitharo (o Mosa) a: "Giyanan (i pasad ta) ko lt akn ago so lt ka: Apiya anda ko dowaa taalik i mitoman akn, na di ako ron ka maridowan. Na so Allah sii ko gii ta tharoon i saksi."
29 Na kagiya a matarotop o Mosa so taalik, na lomiyalakaw a pd iyan si karoma niyan, na miyakaylay ko kilid o palaw sa apoy, na pitharo iyan ki karoma niyan: "Targ kano; mataan! a sakn na miyakaylay ako sa apoy; na kalokalo o kawitang ko skano a phoon rkaniyan sa tothol, odi na waga a phoon ko apoy, ka an kano maka thitirarang."
30 Na kagiya a makatalingoma on, na miyatawag ko kilid o balintad sa kawanan, sii ko darpa a piyakambarakat phoon ko kayo: "Hay Mosa, mataan! a Sakn na Sakn so Allah, a Kadnan o manga kaadn."
31 "Na ithogn ka so badas ka" (na iniithog iyan)! Na kagiya a maylay niyan a gii khaokaog lagid oba skaniyan nipay, na tominingr a pphalagoy, go da kasoy: (na miyatawag:) "Hay Mosa, sangor ka, go di ka khalk: Mataan! a ska na pd ko khipakasasarig."
32 "Soldn ka a limang ka ko lig o bangkala aka, ka an ka mapakaliyo a sindaw a kna a ba sakit, go kakpn ka a limang ka phoon ko kalk. Na giyaya na dowa a tanda a phoon ko Kadnan ka a izampay ko Pir'awn go so manga nakoda a pagtaw niyan: Mataan! a siran na miyabaloy siran a pagtaw a manga songklid."
33 Pitharo iyan: "Kadnan ko, mataan! a sakn na miyakapatay ako kiran sa sakataw, na ikhalk akn oba ako iran bonoa."
34 "Na so pagari ko a Haron, na skaniyan i masagogod a di sakn i katharo; na sogoang Ka skaniyan a pd akn a pphakatabang, a pkhabnar ako niyan: Mataan! a sakn na ipkhalk akn o ba ako iran pakambokhaga."
35 Pitharo (o Allah) a: "Imbagr Ami ko barokan ka so pagaring ka, go snggayan Ami skano sa guus, na da a misampay ran rkano (a marata): Sabap ko manga tanda Ami na skano a dowa, go so miyonot rkano i phamakadaag."
36 Na kagiya a makawma kiran so Mosa a rakhs o manga tanda Ami a manga rarayag, na pitharo iran a: "Da ko ngkaya inonta na balik mata a pimbabaas; go da tano man'g angkai ko manga loks tano a miyangaoona!"
37 Na pitharo o Mosa a: "So Kadnan ko i Matao ko taw a minioma niyan so toroan a phoon ko hadapan Iyan, go so taw a khaadn a bagian iyan so phakatondog a ingd: Mataan aya! a di phakadaag so manga darowaka."
38 Na pitharo o Pir'awn: "Hay manga nakoda, da a katawan ko a bagian iyo a tohan a salakaw rakn: Na kombaan akong ka hay Haman! sa lipaw, na mbaaln akong ka sa bantabantay, ka an ako makapanik ko tohan o Mosa: Ka mataan! a sakn na ikakarang ko dn skaniyan sa pd ko manga bokhag!"
39 Na miyanakabor skaniyan go so manga tantara iyan ko lopa sa di ontol, go inipagarangan iran sa mataan! a siran na di siran Rkami phakandodn!
40 Na siniksa Ami skaniyan go so manga tantara iyan, na inibowang Ami siran ko kalodan: Na pamimikiranang ka o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko manga darowaka!
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.