Total Number of Verses: 60
 
21 Go pd ko manga tanda Iyan, a inadnan kano Niyan a phoon ko manga ginawa niyo, sa manga darodopa, ka ang kano mapaparo sii rkaniyan, go singgayan Iyan so lt iyo sa kabaya ago limo: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pphamimikiran nn iran.
22 Go pd ko manga tanda Iyan, a kiya adna Niyan ko manga langit ago so lopa, go so kambidabida o manga basa niyo go so manga warna niyo: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko manga tatao.
23 Go pd ko manga tanda Iyan, so torog iyo ko gagawii ago so dawndaw, go so kapphlolobaa niyo ko kakawasaan Iyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pphamamakin'g siran.
24 Go pd ko manga tanda Iyan, a pphakiilay Niyan rkano so kilat, sa kalk ago inam, go ipthoron Iyan a phoon ko kawang so ig o oran na phagoyagn Iyan sa sabap rkaniyan so lopa ko oriyan o kiyapatay niyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pnggdagdaan iran.
25 Go pd ko manga tanda Iyan, a kapakatitindg o langit ago so lopa sa sabap sa sogoan Iyan: Oriyan iyan na amay ko tawagn kano Niyan, sa isa a pananawag, phoon ko lopa, na samawto na skano na mamakagmaw kano (phoon ko manga kobor iyo).
26 Na rk Iyan so zisii ko manga langit go so lopa: Tanan on makaphapasiyonot.
27 Go Skaniyan so pphanagipoon (mangadn) ko manga kaadn; oriyan iyan na khasoy Niyan (madn ko akhirat); na giyoto na tanto a malbod sii Rkaniyan. Go rk Iyan so btad a maporo sii ko manga langit ago so lopa: Go Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.
28 Mimbaal rkano sa ibarat a phoon ko manga ginawa niyo: Ba adn a rk iyo a pd ko miyakhapaar o manga tangan iyo a khipakatotompok ko pagpr Ami rkano? Na skano na mlagilagid On, na ipkhalk iyo siran lagid o kipkhalkn iyo ko manga ginawa niyo? Lagid aya a gii Ami kazmpada magosay ko manga tanda ko pagtaw a phnggdagdaan iran.
29 Kna, ka aya inonotan o siran a minggogolawla sa ribat na so manga kabaya iran a kna a ba katao. Na antawaa i makatoro ko taw a diyadag o Allah! Go da a bagian iran a phamakatabang.
30 Na pakambatangang ka so hadap ka ko agama a: Zasalimbotawang ka. Okit a kiyapangadn o Allah a: So inadn Iyan so manga manosiya sii Rkaniyan. Da a kasambi ko kiyapangadn o Allah: Giyoto man i okit a ontol, na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan.
31 Sa sangor kano sii Rkaniyan, go onoti niyo Skaniyan, go pamayandgn iyo so sambayang, go oba kano mabaloy a pd ko manga pananakoto;
32 A siran so pimbaabaad iran so okit iran, go miyabaloy siran a mithitindga; - oman i isa ka sagorompong na so zisii kiran (a kpit) na pkhababayaan iran!
33 Na igira a miyasogat so manga manosiya a morala, na mangni siran ko Kadnan iran, a mbabalingan siran On: Oriyan iyan na igira a piyakataam Iyan siran sa phoon Rkaniyan a limo, na samawto na so isa ka sagorompong kiran na so Kadnan iran na pphakisakotowan iran, -
34 Ka phagongkirn iran so inibgay Ami kiran. Na sawiti niyo (so doniya); ka katokawan iyo bo.
35 Ba adn a initoron Ami kiran a katantowan, na Skaniyan i gii tharo ko nganin a siran na ipzakoto iran on?
36 Na igira a piyakataam Ami so manosiya sa limo, na mababaya siran sa sabap rkaniyan: Na o masogat siran a marata sabap ko miniona a galbk o manga lima iran, na samawto na siran na pkhadaan siran sa panginam!
37 Ba iran da maylay a mataan! a so Allah na pphakawladn Iyan so riskhi ko taw a kabaya Iyan, go pphakasimpitn Iyan? Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a khipaparatiyaya.
38 Na bgan ka ko tonganay so kabnar iyan, go so miskin, go so gii mlayalayag a maka khakadiyat a miyakawang sa lalan. Giyoto man i lbi a mapiya a bagian o siran a kabaya iran so balas o Allah; na siran man na siran i phamakadaag.
39 Na sadn sa ipammgay niyo a phoon sa kapakaisg, ka an makaysg ko manga tamok o manga manosiya, na di phakaysg sii ko Allah: Na sadn sa ipammgay niyo a phoon sa pangalinggagaw a kabaya iyo ko balas o Allah, na siran man na siran i gii thaktakp.
40 So Allah so miyadn rkano: Oriyan iyan na riniskhiyan kano Niyan; oriyan iyan na phatayn kano Niyan; oriyan iyan na pagoyagn kano Niyan (ko alongan a qiyamah). Ba adn a pd ko ipphamanakoto niyo a makapnggolawla roo sa mayto bo? Soti Skaniyan! go Maporo a ka-aawat Iyan ko ipphanakoto iran!
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.