Total Number of Verses: 60
 
41 Miyapayag so kabinasa ko kalopaan ago so kalodan sa sabap, ko pinggalbk o manga lima o manga manosiya (a kandarowaka), ka phakitaaman Iyan kiran so (karata o) sabaad ko pinggolawla iran: ka an siran makambalingan (ko ontol).
42 Tharoang ka a: "Ndalakaw kano ko lopa na pagilaylaya niyo o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko siran a miyaona: Miyabaloy so kadaklan kiran a manga pananakoto."
43 Na antapn ka so hadap ka ko agama ontol, ko dapn so kapakatalingoma o gawii a da a makarn on phoon ko Allah: Sa alongan oto na makasznggaya siran.
44 Sa taw a mongkir na phakatana on so kiyaongkir iyan: Na sa taw a nggalbk sa mapiya na bagian o manga ginawa iran a pkhatibaba iran a dkhai:
45 Ka mbalasan Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, ko kakawasaan Iyan. Mataan! a Skaniyan na di Niyan khababayaan so miyamangongkir.
46 Na pd ko manga tanda Iyan, a kapmbotawani Niyan ko manga ndo, a pphamalata (ko oran), go ang kano Niyan mapakataam ko limo Iyan, go an pphamakabthas so manga kapal sabap ko sogoan Iyan, go ang kano gii makambabanog ko kakawasaan Iyan: Go ang kano makapananalamat.
47 Na sabnsabnar a somiyogo Kami ko miyaonaan ka, sa manga sogo sii ko pagtaw iran; na miyakatalingoma siran kiran a rakhs o manga karina a manga rarayag: Na siniksa Ami so mimbabaradosa; na miyabaloy a kabnar Rkami so katabangi ko miyamaratiyaya.
48 So Allah so pphakasambr ko manga ndo, na pkhibayog iyan so gabon: Na pkhayatn Iyan ko kawang sa sadn sa kabaya Iyan, go pmbalowin Iyan skaniyan a pizagintas; na pkhaylaing ka so oran a pltos phoon ko pagltltan iyan: Na igira inisogat Iyan oto ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan, na samawto na siran na pkhababaya siran!
49 Na mataan a miyabaloy siran ko da kiran on pn kitoronn ko onaan iyan a titho a khikaadaan sa panginam!
50 Na ilayang ka so rarad o limo o Allah! - o andamanaya i kaphagoyaga niyan ko lopa ko oriyan o kiyapatay niyan: Mataan! a giyoto man i titho a phangoyag ko miyamatay: Go Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
51 Na ibt o sogo Kami sa ndo, na go iran maylay (so pangomaan) a makabinaning, - na itataros iran dn ko oriyan iyan a kaoongkir iran!
52 Na mataan! a ska na ding ka maphakin'g ko miyamatay, go ding ka maphakin'g ko manga bngl so panolon, igira a tominingr siran, a khitatalikhod.
53 Go da rka i bang ka manggonanao so manga bota sa kapokas iran ko kadadadag iran: da a maphakan'g ka a rowar ko taw a mapaparatiyaya ko manga ayat Ami, na siran na mbabayorantang siran.
54 So Allah so miyadn rkano phoon ko malmk, oriyan iyan na biyaloy Niyan a phoon ko oriyan o malmk a mabagr, oriyan iyan na biyaloy Niyan a phoon ko oriyan o mabagr a malmk, go kaloks. Phagadnn Iyan so kabaya Iyan, na Skaniyan so Matao, a Gaos.
55 Na sii ko gawii a kapakatindg o bangkit, na pzapa so manga baradosa sa da a minitarg iran (ko doniya) a salakaw ko isa ka oras: Lagid oto man a kiyabaloy ran a gii mbabaas sa kabokhag!
56 Na tharoon o siran a piyamgan ko katao, ago paratiyaya a: "Sabnsabnar a miyakatarg kano sii ko kitab o Allah, sa taman ko gawii a kapangoyag, na giyai so gawii a kapangoyag: Na ogaid na skano na aya btad iyo na di niyo katawan!"
57 Na sa alongan oto na di phakanggay a gona ko siran a mindadarowaka so dalina iran, go di siran pakaphangnin sa rila.
58 Na sabnsabnar a piyayag Ami ko manga manosiya, sangkai a Qor'an so oman i ibarat: Na ibt o katalingomaing ka siran sa tanda, na mataan a ptharoon dn o siran a da pamaratiyaya: "Da' ko skano inonta na manga ribat."
59 Lagid oto man a kappharkata o Allah ko manga poso o siran a di iran katawan.
60 Na phantang ka: Mataan! a so diyandi o Allah na bnar: Go oba ka mathitilakhap o siran a di khitotomangkd.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.