Total Number of Verses: 54
 
1 So podi na rk o Allah, a so Khirk ko nganin a zisii ko manga langit go so nganin a zisii ko lopa: Go rk Iyan so podi ko akhirat: Go Skaniyan so Mawngangn, a Kaip.
2 Katawan Iyan so pphakasold ko lopa, go so pphakambowat a phoon rkaniyan; go so pphakatoron a phoon ko langit, go so pphakapanik ko sold iyan. Na Skaniyan so Makalimoon, a Manapi.
3 Na pitharo o siran a miyamangongkir a: "Di rktano phakatalingoma so bangkit": Tharoang ka: "Oway na! Ibt ko Kadnan ko, ka mataan a phakatalingoma rkano dn; - a Matao ko migagaib; - da a makaphagma on a timbang bo o ssrm sii ko manga langit, go da sii ko lopa: Go da a mayto a di giyoto, go da a mala, a ba di matatago ko kitab a mapayag:
4 Kagiya a mbalasan Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya: Siran man na adn a bagian iran a maap, go pagpr a mapiya."
5 Na so miyamanamar (mrn) ko manga ayat Ami, a rorompisan iran; na siran man na adn a bagian iran a siksa, - a pd ko sangat a siksa a malipds.
6 Na katawan o siran a piyamgan ko katao so initoron rka a phoon ko Kadnan ka a skaniyan so bnar, go makapnggonanao ko lalan o (Allah a) Mabagr, a Pphodin.
7 Na pitharo o siran a miyamangongkir: "Ba ami rkano thoroon so mama a phanotholn iyan rkano, a amay ka mazaropt kano sa samporna a kazaropt, na mataan! a skano na khatago dn ko kaadn a bago?
8 "Ba niyan inangkob so Allah sa kabokhag, antawaa ba katatagoi skaniyan sa bthang?" - kna, ka siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na khatago ko siksa, go so kadadag a mawatan.
9 Ba iran da maylay so kasasangoran iran, go so katatalikhodan iran, ko langit ago so lopa? O kabaya Ami, na khalandng Ami siran ko lopa, odi na khawlogan Ami siran sa sagintas ko langit. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko oman i oripn a pphananangoran.
10 Na sabnsabnar a bigan Ami so Dawood sa phoon Rkami a kakayaan: "Hay manga palaw, pndoyoga niyo skaniyan. Go so manga papanok. Go piyakalmk Ami ron so potaw;"
11 (Pitharo Ami:) "Phanday ka sa manga rabn a manga lolowag, go zokhoding ka sa ringkar, go ngalbk kano sa mapiya; mataan! a Sakn i phagilay ko gii niyo nggolawlaan."
12 Na (piyakaphasiyonot Ami) sii ko Solayman so ndo; a so sagad iyan ko kapipita na sawlan (a ilalakaw ron), go so sagad iyan ko kagabigabi na sawlan (a ilalakaw ron); go piyakatoga Ami ron so bowalan a galang; go so sabaad ko manga jinn na taw a gii nggalbk ko hadapan iyan, sabap ko idin o Kadnan iyan; na sa taw a phasiwang kiran ko sogoan Ami, na phakataamn Ami skaniyan ko siksa a kadg:
13 Ipphangmbaal iran sa kabaya iyan, a manga masjid, go manga toladan, go manga apang a ndalagid o paridi, go manga kodn a manga bbkn: "Nggalbk kano a manga tonganay o Dawood, sa kapanalamat. Mayto ko manga oripn Ko so mananalamat!"
14 Na kagiya a pakanggolalann Ami ron so kapatay, na da a miyakatoro kiran ko kiyapatay niyan a inonta so ingan ko lopa, a pkhn iyan so tongkat iyan: Na kagiya a maothang; na miyapayag so manga jinn a opama ka siran na katawi ran so migagaib, na di siran malanggay ko karomasayan a phakahina.
15 Sabnsabnar a adn a rk o (taw sa) Saba, sii ko darpa iran a tanda, a dowa a asinda, sa kawanan go sa diwang. (Pitharo kiran:) "Kang kano ko pagpr o Kadnan iyo, go panalamat kano Rkaniyan: Ingd a thatagompiya, na so Kadnan na Manapi!
16 Na tomiyalikhod siran, na biyotawanan Ami kiran so dgan o plit, go siyambian Ami kiran so dowa a asinda iran sa dowa a pamomolan a phagonga sa mapait, go dagiyangas, go nganin a sidar (kayo a maroni i raon ago onga, so raon iyan na iprigo sa miyatay) a mayto.
17 Giyoto man i inibadal Ami kiran sabap ko kiyaongkir iran: Na ba adn a mbadalan Ami saya a rowar ko miyongkir.
18 Go tiyagoan Ami so lt iran ago so lt o manga ingd (sa Sham) a so piyakandaklan Ami oto sa mapiya, sa manga ingd a manga babantay, go diniyangka Ami roo so kalalakaw: (pitharo Ami): "Lalakaw kano ron ko manga kagagawii go manga kadawndaw, a khisasarig kano."
19 Na pitharo iran: "Kadnan ami, pakakhakawatanaang Ka so lt o manga dkhai ami": Go pindarowakaan iran so manga ginawa iran. Na biyaloy Ami siran a manga tothol, go iniparak Ami siran sa samporna a kiparak. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko oman i mapantang, a mananalamat.
20 Na sabnsabnar a miyatoman kiran o iblis so antangan iyan, na kiyawnotan iran skaniyan, inonta so isa ka sagorompong a pd ko miyamaratiyaya.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.