Total Number of Verses: 75
 
21 Bang ka da maylay a mataan! a so Allah na piyakatoron Iyan phoon ko kawang so ig, na piyakasnp Iyan oto ko pphamangmbowatan a ig ko lopa? Oriyan iyan na pphakagmawn Iyan sa sabap rkaniyan, so pr a mbidabida so manga warna niyan: Oriyan iyan na pphrorang; na pkhailaing ka skaniyan a pphakabinaning; oriyan iyan na pmbalowin Iyan oto a ropt. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a ndao ko manga papantas i akal.
22 Ino so taw a piyakaloag o Allah so rarb iyan makapantag ko Islam, na skaniyan na sii ko sindaw a phoon ko Kadnan iyan, (ba lagid o piyarkat Iyan so poso iyan)? Na sangat a siksa a rk o khittgas so manga poso iran ko tadm ko Allah! Siran man i matatago ko kadadag a mapayag!
23 So Allah na initoron Iyan so lbi a mapiya a tothol, kitab a makapzasagindai, a gii makhasokasoy a pthabadn so phoon rkaniyan so manga kobal o siran a ikaalk iran so Kadnan iran; oriyan iyan na plmk so manga kobal iran ago so manga poso iran ko tadm ko Allah. Giyoto man so (Qor'an a) toroan o Allah a: Thoroon Iyan sa sabap rkaniyan so taw a kabaya Iyan; na sa taw a dadagn o Allah, na da a makanggonanao ron.
24 Ino so taw a khatampar iyan so paras iyan ko marata a siksa ko alongan a qiyamah, (ba lagid o phakalidas ko siksa)? Na tharoon ko manga darowaka: "Taami niyo so pizokat iyo (a marata)!"
25 Tomiyaplis so miyaonaan iran, na miyakatalingoma kiran so siksa ko di iran kapakaiin'ngka.
26 Na piyakitaaman kiran o Allah so kahinaan ko kawyagoyag ko doniya; na mataan a so siksa ko akhirat i lbi a mala, o siran na katawi ran!
27 Na sabnsabnar a inmbaalan Ami ko manga manosiya, sii sangkai a Qor'an so oman i ibarat, ka an siran makatanod.
28 Pphangadian a basa Arab, a da a bkhog on: ka an siran makapananggila.
29 Mimbaal so Allah sa ibarat: Mama a kathotompotompokan skaniyan o di phamagayonayon, go mama a kabisa o isa a mama: Ba mlagid a dowaya a ibarat? So podi na rk o Allah! - kna, ka so kadaklan kiran na di iran katawan.
30 Mataan! a ska na phatay, go mataan! a siran na phamatay.
31 Oriyan iyan na mataan! a skano ko alongan a qiyamah, sii ko hadapan o Kadnan iyo, na pzasawala kano.
32 Na ba adn a makalawan a darowaka ko taw a tiyokasan iyan sa kabokhag so Allah, go piyakambokhag iyan so bnar gowani a makatalingoma on; ba da a matatago ko naraka Jahannam a darpa o miyamangongkir?
33 Na so minitalingoma niyan so bnar, ago so minaron na siran man so siran i khipanananggila.
34 Mapmbagian iran so nganin a kabaya iran, sii ko Kadnan iran: Giyoto man i balas ko miphipiya:
35 A giya kaplalasa kiran o Allah ko marata ko pinggolawla iran, go giya kimbalasn Iyan kiran ko balas kiran, a pantag o mapiya a pinggolawla iran.
36 Ba di so Allah i Maka-aangkos ko oripn Iyan! Na ipphangangalk iran rka so siran a salakaw ko Allah! Na sadn sa taw a dadagn o Allah, na da a makapnggonanao ron.
37 Na sadn sa taw a toroon o Allah, na da a makadadag on. Ba di so Allah i Mabagr, a Khirk ko kandadan'g?
38 Na ibt o izaan ka kiran o: "Antawaa i miyadn ko manga langit ago so lopa?" Na ptharoon iran dn a: "So Allah", tharoang ka: "Ay gda iyo ko pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah, - o pakaantapi ako o Allah sa morala, ba siran i phamakapokas ko morala Niyan? - odi na pakaantapan ako Niyan sa limo, ba siran i phamakarn ko limo Iyan?" Tharoang ka a: "Ka-aangkosan ako o Allah! Skaniyan i Sasarigan o khisasarig."
39 Tharoang ka: "Hay pagtaw akn, nggalbk kano sii ko tindg iyo: Mataan! a Sakn na gomagalbk (mambo): Na katokawan iyo bo, -
40 "So taw a khatalingomaan skaniyan a siksa a phakarondann Iyan, go khatanaan skaniyan a siksa a tatap."
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.