Total Number of Verses: 75
 
1 So kinitoronn ko kitab na phoon ko Allah, a Mabagr, a Mawngangn.
2 Mataan! a Skami na initoron Ami rka (hay Mohammad) so kitab sabap ko bnar: Na zoasoatang ka so Allah, a totolabosang ka Rkaniyan so okit ko kapagintaw.
3 Tanodan ka rk o Allah so okit a tolabos. Na so miyamangowa sa salakaw Rkaniyan a manga panarigan (na pitharo iran): "Da a kapzimba Ami kiran a rowar sa ang kami ran mapakarani ko Allah sa samporna a kadazg". Mataan a so Allah na khokomn Iyan siran sii ko nganin a siran na di siran on phagayonayon. Mataan! a so Allah na di Niyan pnggonanaon so taw a skaniyan na bokhag, a miyongkir."
4 O kabaya o Allah a khowa sa wata, na mataan a mamili ko phagadnn Iyan sa kabaya Iyan: Soti Skaniyan! Skaniyan so Allah, a Isaysa, a Phakabaas.
5 Inadn Iyan so manga langit ago so lopa sii ko bnar: Ipkholob Iyan so gagawii ko dawndaw, go ipkholob Iyan so dawndaw ko gagawii: Go piyakaphasiyonot Iyan so alongan ago so olan: Oman i isa kiran na phagokit sii ko taalik a miyapnto. Ba di Skaniyan so Mabagr, a Manapi?
6 Inadn kano Niyan a phoon ko ginawa a isa: Oriyan iyan na inadn Iyan, a miyakapoon on so karoma niyan; go inadn Iyan rkano so manga ayam a walo a nggaganapa: Phagadnn kano Niyan sii ko manga tiyan o manga ina iyo, sa isa a kaadn, ko oriyan o isa a kaadn, sii ko manga lilibotng a tlo (lapis). Giyoto man so Allah, a Kadnan iyo: Rk Iyan so kapaar. Da a tohan inonta Skaniyan: Na andamanaya i kapthalikhod iyo?
7 Amay ka mongkir kano, na mataan! a so Allah na da a singanin Iyan rkano; go di Niyan ikhasoat ko manga oripn Iyan so kaongkir: Na o panalamat kano, na ikhasoat Iyan oto rkano. Na di khaawidan o maawid so awid o salakaw. Oriyan iyan na sii bo ko Kadnan iyo so khandodan iyo, na phanotholn Iyan rkano so pinggolawla niyo. Mataan! a Skaniyan i Matao ko zizii ko manga rarb.
8 Na igira a miyasogat so manosiya a morala, na mangni ko Kadnan Iyan, a pphananangoran sii Rkaniyan: Oriyan iyan na igira a bigan Iyan skaniyan sa limo a phoon Rkaniyan, na kalipatan iyan so kiyapangni niyan On gowani, go mmbaal sa manga saginda o Allah, ka an iyan mipanadag ko lalan Rkaniyan. Tharoang ka a: "Sawiting ka so kiyaongkir ka sa mayto: Mataan! a ska na pd ko manga taw ko naraka!"
9 Ino so taw a skaniyan na pphangongonotan ko manga oras ko kagagawii a somosodiod go gomaganat a ikaalk iyan so (siksa ko) akhirat, go aarapn iyan so limo o Kadnan iyan (ba lagid o taw a di phangongonotan)? Tharoang ka a: "Ba magizan so manga tatao ago so di manga tatao? Aya bo a phakatanod on na so adn a manga sabot iyan.
10 Tharoang ka ko manga oripng Ko a so miyamaratiyaya! a: "Kalkn iyo so Kadnan iyo". Adn a rk o siran a miphipiyapiya sangkai a doniya a mapiya (sii ko akhirat). Na so lopa o Allah na mawlad! Ithoman dn sa tarotop ko manga papantang so balas kiran sa di khaytong!"
11 Tharoang ka a: "Mataan! a sakn na inisogo rakn a kazoasoata ko ko Allah a totolabosn akn On so okit ko kapagintaw;"
12 "Go inisogo rakn ka ana ko mabaloy a paganay ko mimbabayorantang (Rkaniyan)."
13 Tharoang ka a: "Mataan! a sakn na ikhalk akn amay ka sorangng ko so Kadnang ko, so siksa ko alongan a mala."
14 Tharoang ka a: "So Allah i pzoasoatn ko, a totolabosn akn On so okit akn: "
15 Na zoasoata niyo so nganin a kabaya iyo a salakaw Rkaniyan. Tharoang ka a: "Mataan! a aya manga logi na so liyogi ran so manga ginawa iran ago so taalok kiran ko alongan a qiyamah": Tanodan ka giyoto man na skaniyan so kalogi a mapayag!
16 Rk iran ko kaporoan iran so milapilapis a apoy, go sii ko kababaan iran so milapilapis (a apoy): Giyoto man na ipphangangalk oto o Allah ko manga oripn Iyan - (pitharo Iyan): "Hay manga oripn Ko! na onoti Ako niyo!"
17 Na so piyamakawatanan iran so Tagot, - ka oba iran masimba skaniyan, - go miyananangoran siran ko Allah, - na bagian iran so tothol a mapiya: Na pphamanotholing ka sa mapiya so manga oripn Ko, -
18 A siran so pphamakin'gn iran so katharo, na phagonotan iran so mapiya on: Siran man so pinggonanao siran o Allah, go siran man na siran so manga papantas i akal.
19 Ino so miyatangkd on so katharo a siksa: Bang ka khasabt so taw a matatago ko naraka?
20 Ogaid na so inikalk iran so Kadnan iran, na adn a bagian iran a manga darpa a maporo, sii ko kaporoan iyan so manga darpa a maporo a pimbabalay: Pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg: Diyandi o Allah: Di pndorat so Allah ko diyandi.
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.