Total Number of Verses: 54
 
21 Na tharoon iran ko manga kobal iran: "Ino kami niyo pzaksii?" Na ismbag iran a: "Piyakatharo kami o Allah; - a so piyakatharo Iyan so langowan taman. A Skaniyan so miyadn rkano, ko paganay a kiya okitan, go Ron kano phamakandoda."
22 "Na da kano makadalong ko kazasaksii rkano o kan'g iyo, ago so manga kaylay niyo, ago so manga kobal iyo, na ogaid na: Tiyangkap iyo sa mataan! a so Allah na di Niyan katawan so madakl ko gii niyo nggolawlaan!
23 "Na giyoto man so arangan iyo a so inipagarangan iyo ko Kadnan iyo, a miyakabinasa rkano, na mimbaloy kano a pd ko miyangalologi!."
24 Na apiya i kaphantang iran, na so dn so naraka i darpa iran! Go apiya i kapangni ran sa rila, na di siran mapd ko piririlaan.
25 Na tinibabaan Ami siran sa manga salinggogopa, na pipharasan iran kiran so kasasangoran iran go so katatalikhodan iran; go miyatanto kiran so katharo a rakhs o manga pagtaw a andang a miyaypos ko miyaonaan iran, a manga jinn, go manga manosiya; mataan! a siran na miyabaloy siran a manga logi.
26 Na pitharo o siran a miyamangongkir a: "Di niyo phamakin'ga angkai a Qor'an, go romowa niyo skaniyan ka ang kano makataban!"
27 Na mataan a pakataamn Ami dn so miyamangongkir sa siksa a sangat, go mataan a ibalas Ami kiran dn so tanto a marata a pinggolawla iran.
28 Giyoto man i balas ko manga ridoay o Allah, - a so naraka: Rk iran roo so darpa a kakal: Badal, sabap ko kiyaongkira iran ko manga ayat Ami.
29 Na tharoon o siran a miyamangongkir: "Kadnan ami, pakimasaing Ka rkmi so domiyadag rkami ko manga jinn ago so manga manosiya, ka tagoon Ami siran ko didalm o manga paraparami, ka an siran mabaloy a pd ko miyamakababababa."
30 Mataan! a so siran a pitharo iran a: "Aya Kadnan ami na so Allah", oriyan iyan na miyaginontolan siran, na itoron kiran o manga malaikat (ko masa a kaphatay ran a): "Di kano phangandam! Go di kano pmboko! Go pakapiyaa niyo a ginawa niyo sabap ko sorga, a so skano na ididiyandi rkano!"
31 "Skami i khisisiyap rkano sii ko kawyagoyag ko doniya, go sii ko akhirat: Go bagian iyo roo so pkhababayaan o manga ginawa niyo; go bagian iyo roo so phangni niyo!
32 "Talagad a phoon ko (Allah a) Manapi, a Makalimoon!"
33 Na ba adn a taw a makalbi a mapiya i katharo ko taw a inipanolon iyan so (kawnoti ko) Allah, go minggalbk sa mapiya, go pitharo iyan a: "Mataan! a sakn na pd ko mimbabayorantang (ko Allah)?"
34 Na di makaphagizan so mapiya ago so marata. Rnn ka (ko marata) so mapiya: Na samawto na so adn a ridoo ka on na lagid oba mataan! a skaniyan na ginawai a madasg!
35 Na da a khabgan saya a rowar ko siran a miphapantang, go da a khabgan saya a rowar ko khirk ko ontong a mala.
36 Na amay ka maphakasilay ka o pangonsi a phoon ko shaytan, na lindong ka ko Allah. Mataan aya! a Skaniyan so Pphakan'g, a Matao
37 Na pd ko manga tanda Iyan so gagawii ago so dawndaw, ago so alongan go so olan. Di kano zodiod ko alongan, ago so olan, na sodiod kano ko Allah, a so miyadn kiran, o skano na Skaniyan bo i pzoasoatn iyo.
38 Na oba siran phanakabor: Na (nayno ka) so siran a zisii ko Kadnan ka na gi iran iphoroporo Skaniyan ko gagawii ago so dawndaw; a siran na di siran protosn.
39 Go pd ko manga tanda Iyan a: Mataan! a ska na pkhaylaing ka so lopa a miyagango; na igira a piyakatoron Ami ron so ig, na pananabadn go zibokar (na mtho on so manga mangngto). Mataan! a so miyakaoyag saya i titho a phangoyag ko miyamatay. Mataan! a Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
40 Mataan! a siran a pphamakasilayn iran so manga ayat Ami na di siran Rkami makapagma. Ino so taw a phozangn ko naraka, aya mapiya? - antawaa so taw a phakatalingoma a somasarig, ko alongan a qiyamah? Nggalbka niyo so kabaya iyo: Mataan! a so Allah na so gii niyo nggolawlaan na phagilayn Iyan.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.