Total Number of Verses: 54
 
1 Ha. Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2 (Giya ungkai a Qor'an na) Initoron a phoon ko Masalinggagaw, a Makalimoon;
3 Kitab, a pizalisay so manga ayat on; - a Qor'an a basa Arab, a rk o pagtaw a manga tatao ron;
4 Pphamanothol sa mapiya, go phamakaiktiyar: Na tomiyalikhod so kadaklan kiran, na siran na di siran phamakin'g.
5 Na pitharo iran a: So manga poso ami na matatago ko manga totop, phoon ko ipthawag ka rkami skaniyan, go kiyatagoan so manga tangila mi sa kabngl, go kaaltan kami ago ska sa rnding: Na nggalbk ka; ka mataan! a skami na gomagalbk (mambo)!
6 Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Sakn na matag manosiya a lagid iyo: Iphagilaham rakn a aya bo a tohan iyo na so Tohan a Isaysa: Na pananangoran kano sii Rkaniyan, go pangni kano Ron sa maap". Na sangat a siksa a rk o manga pananakoto, -
7 Siran na di iran thonayn so zakat, go siran na so akhirat na siran na oongkirn iran.
8 Mataan! a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na adn a bagian iran a balas a di pthaman.
9 Tharoang ka a: Ino a mataan! a skano na titho a oongkirn iyo so (Allah a) miyadn ko lopa ko sold o dowa gawii? Go pphangmbaal kano sa manga saginda Niyan! Giyoto man so Kadnan o manga kaadn.
10 Go tiyagoan Iyan oto sa manga palaw sii ko kaporoan iyan, go piyakandaklan Iyan oto sa mapiya, go diniyangka Iyan on so manga pagpr on sii ko pat gawii, a ndatadatar ko pphamangingiza.
11 Oriyan iyan na siyangor Iyan so langit, a skaniyan na bl, na pitharo Iyan on go sii ko lopa a: "Phasiyonot kano, sa onot odi na tgl". Inismbag iran a: "Miphasiyonot kami sa pphangongonotan kami."
12 Na inimasad Iyan siran a pito a manga langit sii ko dowa gawii, go iniilaham Iyan ko oman i isa a langit so sogoan on. Na inipharas Ami ko langit a marani so manga bitoon, ago so siyap. Giyoto man i takdir o (Allah a) Mabagr, a Matao.
13 Na o talikhod siran, na tharoang ka a: "Piyakiiktiyaran ko rkano so phakapolang lagid o miyakapolang ko pagtaw o Ad, go so pagtaw o Samod!"
14 Gowani a mitalingoma kiran o manga sogo, phoon ko hadapan iran, go phoon ko talikhodan iran a: "Da a pzoasoatn iyo a inonta so Allah". Pitharo iran a: "O kabaya o Kadnan ami, na mataan a tomoron sa manga malaikat: Na mataan! a skami na so inisogo rkano to na inongkir ami."
15 Na so pagtaw o Ad na miyanakabor siran ko lopa sa di ontol, go pitharo iran a: "Antawaa i lawan rkami sa bagr?" Ba iran di katawi a mataan! a so Allah, so miyadn kiran, Skaniyan i lawan kiran sa bagr? Na miyabaloy siran a so manga ayat Ami na oongkirn iran!
16 Na biyotawanan Ami kiran so ndo a domadagoos sii ko manga gawii a manga naas (kiran), ka an Ami kiran kapakitaami so siksa a phakahina sii ko kawyagoyag ko doniya; na mataan a so siksa ko akhirat i lbi a phakahina: Go siran na di siran khatabangan.
17 Na so pman so pagtaw o Samod, na tiyoro Ami siran, na miyatomo iran so kadadag a di so toroan: Na miyadansal siran o phakapolang, a siksa a phakahina, sabap ko pizokat iran (a dosa).
18 Na siyabt Ami so miyamaratiyaya, go miyabaloy siran a khipanananggila.
19 Na sii ko gawii a kalimoda ko manga ridoay o Allah ko naraka, a siran na pakapphnanayawaan siran;
20 Taman sa amay ka makawma siran on (ko kaphamagitonga kiran), na zaksian siran o kan'g iran, go so manga kaylay ran, go so manga kobal iran ko pinggolawla iran.
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.