Total Number of Verses: 53
 
21 Ba adn a manga sandogowa iran, a mimbaal kiran ko okit a so di sogoan skaniyan o Allah? Na o da so katharo a kokoman (a miyaona), na miyakokom siran dn. Na mataan! a so manga darowaka na adn a bagian iran a siksa a malipds.
22 Khaylaing ka so manga darowaka a ikaalk iran so pinggalbk iran, a giyoto na phakatana kiran. Na so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya na sii ko manga pipiya a darpa ko manga sorga: Khakowa iran so nganin a kabaya iran sii ko Kadnan iyan. Giyoto man na skaniyan so kakayaan a mala.
23 Giyoto man so pphanotholn o Allah ko manga oripn Iyan, a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya. Tharoang ka a: "Da a phangnin ko rkano sa makapantag saya a sokay inonta so kanggiginawai sii ko manga tonganay". Na sa taw nggalbk sa mapiya, na omanan Ami ron roo sa mapiya: Mataan! a so Allah na Manapi, a Masalamatn.
24 Ino iran gii tharoa a: "Inangkob iyan so Allah sa kabokhag?" Na o kabaya o Allah, na khatkhs Iyan so posoo ka. Thiphadn o Allah so ribat, na pakaphangotaraan Iyan so bnar sabap ko manga katharo Iyan. Mataan! a Skaniyan i Matao ko zisii ko manga rarb (a manga pamikiran).
25 Go Skaniyan so ptharima ko tawbat a phoon ko manga oripn Iyan, go phmaap ko manga rarata: Go katawan Iyan so gii niyo nggolawlaan;
26 Go ptharima ko siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, go phagomanan Iyan siran ko kakayaan Iyan: Na so miyamangongkir na adn a bagian iran a siksa a sangat.
27 Na o pakawlada o Allah so riskhi ko manga oripn Iyan, na mangalandada siran dn ko lopa; na ogaid na ipthoron Iyan sii ko diyangka a kabaya Iyan. Mataan! a Skaniyan i Kaip ko manga oripn Iyan, a Pphakaylay.
28 Go Skaniyan so pphaka toronn Iyan so oran ko oriyan o kiyadai kiran sa panginam, go pmbmbar ko limo Iyan. Na Skaniyan so Panarigan, a Pphodin.
29 Pd ko manga tanda Iyan so kiyaadna ko manga langit ago so lopa, go so iniparak Iyan sa dowa oto a manga baraniyawa: Na Skaniyan sii ko kalimoda kiran amay ka kabaya Iyan na Gaos Iyan.
30 Na sadn sa misogat rkano a tiyoba, na sabap ko pinggalbk o manga lima niyo (a dosa), na Phmaap sa madakl.
31 Na di kano dn makapalagoy ko lopa; go da a bagian iyo a salakaw ko Allah, a Panarigan, go da a mamakatabang (rkano).
32 Go pd ko manga tanda Iyan so pphamangtas ko kalodan, a ndalagid o manga palaw (a manga kapal).
33 O kabaya Iyan, na maphakalngn Iyan so ndo: Na khabaloy siran a khitatangn ko liyawaw o kalodan. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko oman i mapantang, a masalamatn.
34 O di na khikagm Iyan siran sabap ko pinggalbk iran (a dosa); na phmaap sa madakl.
35 Na katokawan o siran a pphamawal ko manga ayat Ami, a da a kaphagapasan iran.
36 Na sadn sa pkhibgay rkano a shay' na matag sagad a karimbaran ko kawyagoyag ko doniya: Na so zisii ko Allah (a balas) i tomo ago kakal a bagian o siran a miyamaratiyaya, go so bo so Kadnan iran i sasarigan iran;
37 Go siran na panananggilaan iran so manga ala a dosa, go so manga pakasisingay, go igira a kiyararangitan siran na siran na phnapi siran;
38 Go siran na tiyarima iran so Kadnan iran, go inipamayandg iran so sambayang; go so pnggolawlaan iran na pphamagodasaan iran; go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay ran;
39 Go siran na igira a miyasogat siran o kaaniyaya, na siran na phagato siran.
40 Na aya balas o marata na marata a lagid iyan: Na sa taw a mmaap go makiphasada (ko ridoay niyan), na so balas rkaniyan na miyatangkd ko Allah: Mataan! a Skaniyan na di Niyan khabayaan so manga salimbot.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.