Total Number of Verses: 59
 
41 Alongan a da a khilinding o tonganay ko tonganay niyan a mayto bo, go di siran phangatatabangan,
42 Inonta so inikalimo o Allah: Mataan! a Skaniyan na Skaniyan so Mabagr, a Makalimoon.
43 Mataan! a so kayo a Zaqqom,
44 Na pangn'ngkn o baradosa,
45 Lagid o totonagn a galang, a pndidi ko manga tiyan,
46 Lagid o kapndidi o phlikabo a ig.
47 (Tharoon:) "Kowaa niyo skaniyan na goyoda niyo to ko lmbak o naraka Jahim!"
48 "Oriyan iyan na ododa niyo ko poro o olo niyan so siksa a phlikabo."
49 (Tharoon on:) "Taaming ka! mataan! a ska na ska so mabagr, a pagaadatan (sa doniya)!"
50 "Mataan! a giyaya so skano na zasangka kano ron!"
51 Mataan! a so khipanananggila na sii ko darpa a sasarigan,
52 Sii ko manga pamomolan go manga bowalan;
53 Ndiditar siran sa sotra a manipis go sotra a makapal, a khipaga adapadapa;
54 Giyoto dn man, go pakaphamangaromaan Ami siran sa manga tataid, a manga pipiya i kapmata.
55 Pphananawag siran roo sa pithibarang a onga, a khisasarig siran;
56 Daa khasagadan iran roo a kapatay, inonta so kapatay a paganay (sa doniya); go phakalidasn Iyan siran ko siksa ko naraka Jahim,
57 Kakayaan a phoon ko Kadnan ka. Giyoto man na skaniyan so daag, a mala!
58 Na aya dn a kiyalbod Ami ron, sii ko basang ka, na an iran sabota (a Qor'an aya).
59 Na nayaw ka; mataan! a siran na nomanayaw siran (mambo).
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.