Total Number of Verses: 35
 
1 Ha, Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2 Initoron so kitab a phoon ko Allah, - a Mabagr, a Mawngangn.
3 Da ko kiyaadn Ami ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan inonta na sii ko bnar, go so taalik a miyapnto; na so miyamangongkir na so piyakiiktiyaran kiran na tatalikhodan iran.
4 Tharoang ka (ya Mohammad): "Ay gda iyo ko pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah? Pakiilayn iyo rakn o antonaa i miyaadn iran ko lopa, ba adn a minitompok iran ko manga langit? Witi ako niyo sa kitab a miyaonaan aya, odi na so malalamba ko katao, o skano i manga bnar!
5 Na ba adn a taw a makalawan a dadag ko taw a pphanongganowin iyan a salakaw ko Allah, so da a khismbag iyan on sa taman ko alongan a qiyamah, go siran na so panongganoy ran na da a mlng iran on?
6 Go amay ka limodn so manga manosiya na mabaloy siran a manga ridoay ran, go mabaloy siran ko kapzimbaa kiran a ongkirn iran!
7 Na igira a pphangadian kiran so manga ayat Ami a manga rarayag, na tharoon o siran a miyamangongkir ko bnar ko kiyapakawma niyan kiran a: "Giyaya na balik mata, a mapayag!"
8 Kna, ka gi iran tharoon a: "Pimbaas iyan aya". Tharoang ka a: "O pimbaas akn aya na da a mipaar iyo rakn ko (siksa) o Allah a mayto bo. Skaniyan i Matao ko pphamrakn iyo. Miyakatarotop Skaniyan a saksi ko lt akn ago skano; go Skaniyan so Manapi, a Makalimoon."
9 Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Kna a ba ako mibibida ko manga sogo, go di ko katawan i ikhidia rakn ago skano. Da a pagonotang ko inonta so iphagilaham rakn, go sakn na matag phamakaikitiyar, a mapayag."
10 Tharoang ka: "Ay gda iyo amay ka aya btad iyan na phoon ko hadapan o Allah, a inongkir iyo skaniyan, go adn a mizaksi a saksi a pd ko manga moriyataw o Israil ko lagid iyan, na miyaratiyaya, na mimaratabat kano. Mataan! a so Allah na di Niyan pnggonana on so pagtaw a manga darowaka."
11 Na pitharo o siran a miyamangongkir ko siran a miyamaratiyaya: "O adn a kapiya niyan na di kami niyo ron kaonaan na gowani a da iran paratiyayaa skaniyan", na ptharoon iran a: "Giyai na kabokhag, a andang!"
12 Na sii ko onaan iyan so kitab o Mosa, a ladiyawan, go limo: Na giyaya na kitab a tomiyanto, a basa Arab, ka an iyan mapakaiktiyar so mindadarowaka, go tothol a mapiya ko miphipiyapiya.
13 Mataan! a so siran a pitharo iran a: "Aya Kadnan ami na so Allah, oriyan iyan na miyontol siran, na da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri);"
14 Siran man i khimangark ko sorga, makakakal siran on: Balas sabap ko pinggolawla iran.
15 Na piyanginsana Mi ko manosiya so (kaphiyapiya i ko) mbala a loks iyan sa samporna a kaphiyapiya: inikawgat skaniyani ina iyan sa margn, go inimbawata iyan sa margn. Na so kiya awidi niyan on, go so kiyapakagnka on somoso na tlo polo olan. Taman sa igira a minisampay ko kakhasad iyan go isampay sa pat polo ragon, na tharoon iyan: "Kadnan ko, ilahamn Ka rakn so kapakapanalamat akn ko limoo Ka, a so inipangalimoo Ka rakn, go so mbala a loks akn, go so kapakapagamal akn sa mapiya a masoat Ka on, go tanorang Ka rakn so manga moriyataw akn; mataan! a sakn na mithawbat ako Rka, go mataan! a sakn na pd ko mimbabayorantang (Rka)."
16 Siran man so tharimaan Ami kiran so mapiya ko pinggolawla iran, go pnapin Ami so manga karataan iran, a pd ko khimangark ko sorga; diyandi a bnar a so inidiyandi kiran.
17 Na so mitharo ko mbala a loks iyan a: "Marzik a rk iyo! Ino niyo rakn pphangangalkn i kakhawyag akn (zaroman) a sabnar a miyaypos so miyagapidapid a manga pagtaw ko miyaona angko?" Giya dowa oto na makapphangni siran sa tabang ko Allah (di iran matharo a): "Dowandowaan ka! Paratiyaya ka. Mataan! a so diyandi o Allah na bnar". Na tharoon Iyan a: "Da ko ungkai inonta na manga kabokhag o miyangaoona!"
18 Siran man so piyamadayan siran o katharo a (siksa) rakhs o manga pagtaw a andang a miyaypos ko miyaonaan iran a pd ko manga jinn ago so manga manosiya; mataan! a siran na miyabaloy siran a manga logi.
19 Na adn a rk o oman iisa a manga daradat phoon ko pinggalbk iran; go kagiya a ithoman Iyan kiran sa tarotop so manga galbk iran, a siran na di siran khasalimbotan.
20 Na sii ko alongan a kaphaganaga ko siran a miyamangongkir ko apoy (na tharoon kiran a:) :Inipos iyo so manga pipiya niyo ko kawyagoyag iyo sa doniya, go siyawitan iyo to; na sa alongan nai na imbadal rkano so siksa a kahinaan sabap ko kiyapanakabor iyo ko lopa sa di ontol, go sabap ko kiya panongklid iyo."
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.