Total Number of Verses: 38
 
1 So miyamangongkir go miyangalang siran ko lalan ko Allah, na inilang Iyan so manga amal iran.
2 Na so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, go piyaratiyaya iran so initoron ko Mohammad, - a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan iran, - na liyalas Iyan kiran so manga dosa iran go piyaka ontol Iyan so btad iran.
3 Giyoto man na sabap sa mataan! a so miyamangongkir na kidg iran so ribat. Na mataan! a so miyamaratiyaya na kidg iran so ontol a phoon ko Kadnan iran: Giyoto man i kapphayaga o Allah ko manga manosiya ko manga ibarat kiran.
4 Na igira a minithmo niyo so miyamangongkir na kapotol sa manga lig; taman sa igira a miyapakadakl iyo so kapphamonoa kiran na ilota niyo so kapamatong; na (pakaliyowa niyo siran sa) kapdi ko oriyan iyan, odi na kaawn sa ginawa, taman sa mibtad o kambonoay so manga ppnd iyan; giyoto man; na o kabaya o Allah na mataan a khapgs Iyan siran, na ogaid na (inisogo aya ka) kagiya ithiyoba Iyan ko sabaad rkano so sabaad. Na so miyangapprang sa lalan ko Allah, na di Niyan dn pagilangn so manga galbk iran.
5 Thoroon Iyan siran dn, go phaka ontoln Iyan so btad iran,
6 Go phakasoldn Iyan siran ko sorga a piyakikilala Niyan kiran skaniyan.
7 Hay so miyamaratiyaya, o tabangi niyo so (agama o) Allah, na thabangang kano Niyan, go phakabagrn Iyan so manga tindg iyo.
8 Na so miyamangongkir na kabinasa a rk iran, go inilang Iyan so manga galbk iran.
9 Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na inikagowad iran so initoron o Allah; na inilang Iyan so manga amal iran.
10 Ba siran da makandalakaw ko lopa, ka an iran maylay o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko siran a miyaonaan iran? Piyowalas siran o Allah, na bagian o miyamangongkir so manga lagid iyan.
11 Giyoto man na sabap sa mataan! a so Allah i Panarigan o siran a miyamaratiyaya; na mataan! a so miyamangongkir na da a panarigan iran.
12 Mataan! a so Allah na phakasoldn Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya ko manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg. Na so miyamangongkir a sasawitan iran (so doniya) go pphangan'ngkan siran sa lagid o kapphangan'ngkan o manga binatang; na so naraka i darpa iran.
13 Na madakl a ingd, a skaniyan i tanto a mabagr a di so ingd ka (ya Mohammad), a so piyakaawa ka niyan, a bininasa Mi siran, na da a miyakatabang kiran.
14 Ino so taw a mithakna ko karina a phoon ko Kadnan iyan, ba lagid o taw a pipharasan on so marata ko galbk iyan (na aya kiyailaya niyan on na mapiya), go piphapangonotan iran so manga n'nga iran?
15 Aya ropaan o sorga a so inidiyandi ko miyamananggila: Na katatagoan oto sa manga lawasayg a ig a di kharmbis, go manga lawasayg a gatas a di phagalin so taam iyan, go manga lawasayg a arak a mapiya i taam ko pphamanginom, go manga lawasayg a tnb a da a saninsaning iyan; go rk iran roo so pithibarang a manga onga, go maap a phoon ko Kadnan iran. Ba lagid o skaniyan a kakal ko naraka, go pphamakainomn siran sa ig a phlikabo, na phangattphd iyan so manga tinai ran?
16 Na pd kiran so taw a pphamakin'gn ka niyan, taman sa igira miyakaliyo siran phoon ko hadapan ka na tharoon iran ko siran a piyamgan ko katao: "Antonaa i pitharo iyan kagiya?" Siran man so piyarkat o Allah so manga poso iran, go piphapangonotan iran so manga kabaya iran a ribat.
17 Na so miyangatotoro na inomanan Iyan siran sa toroan, go inibgay Niyan kiran so pananggila iran.
18 Na ba adn a pkhanayaw iran a rowar ko bangkit sa kapakatalingoma niyan kiran a mitalmba? Na sabnar a adn a miyakatalingoma a manga nanao ron. Na andamanaya i kakhaparoliya iran ko pananadm iran amay ka daan kiran a miyakatalingoma?
19 Na tangkdang ka a mataan aya! a da a patot a pzoasoatn inonta so Allah, go pangni ka sa maap makapantag ko dosang ka, a rakhs o miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay. Na so Allah na katawan Iyan so dii niyo pagalinalinan nggalbk go so darpa iyo.
20 Na gii tharoon o siran a miyamaratiyaya a: "Oba bo adn a initoron a sorah!" Na igira adn a initoron a sorah a piyakasagogod, go miyaaloy ron so kambonoay, na maylaing ka so kadadalman so manga poso iran sa gdamn a phagilaing ka iran sa kaylay o mikokolob rkaniyan so kapatay. Na aya patot kiran, -
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.