Total Number of Verses: 45
 
1 Qaf. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). Ibt ko Qor'an a sslaan; (ka so Mohammad na sogo o Allah).
2 Kna, ka miyammsa siran sa kiyapakawma kiran o miyamakaiktiyar a pd kiran. Na pitharo o miyamangongkir a: "Giyaya na shay' a piyakammsa!"
3 "Ino amay ka matay tano go mbaloy tano a botha, (khawyag tano zaroman)? Giyoto na kapakandod a mawatan!"
4 Sabnar a katawan Ami so pkhorangn kiran o lopa; go zisii Rkami so daptar a sisiyapn.
5 Kna, ka piyakambokhag iran so bnar ko kiyapakawma niyan kiran: Na siran na matatago ko btad a di thatana.
6 Ba iran da pagilaylaya so langit ko kaporoan iran? O andamanaya i kiyambalaya Mi ron go so kiyapharasi Ami ron, a da a manga lbo niyan?
7 Go so lopa a kiyayat Ami skaniyan, go piyakabknan Ami oto sa manga palaw, go piyakatho Ami ron so pizoson a pakaranon,
8 In'ngka, ago pananadm o oman i oripn a pphangongonotan (ko Allah).
9 Na piyakatoron Ami a phoon ko kawang so ig a madakl i gona, na piyakatho Ami sa sabap rkaniyan so manga pamomolan go so pr a mapphragon;
10 Go so manga korma a manga poporo, a adn a onga niyan a miyakanggontogontor,
11 Pagpr ko manga oripn (o Allah;) go inioyag Ami oto ko ingd a maatay: Lagid man oto so kaphakagmaw (phoon ko manga kobor).
12 Tomiyaplis ko miyaonaan iran so pagtaw o Noh, go so khibabaling sa (ingd a) Rassi, go so pagtaw a Samod,
13 Go so pagtaw a Ad, go so Pir'awn, go so manga pagari o Lot,
14 Go so khibabaling sa Aykah, go so pagtaw o Tobba': Oman i isa kiran na piyakambokhag iyan so manga rasol, na miyatangkd (kiran) so siksa Akn.
15 Ba Kami minikopay ko kiyapangadn a paganay? Kna, ka siran na matatago ko kazasangka ko kaphangadn a bago.
16 Na sabnsabnar a inadn Ami so manosiya, go katawan Ami so pkhigdi skaniyan o ginawa niyan: Go Skami i lbi a marani ron a di so ogat ko bakrng;
17 Gowani a pphanorat so dowa a malaikat, sii sa kawanan go sa diwang khioontod;
18 Daa maptharo iyan a katharo a ba da a zisii rkaniyan, a tomotonggo a makadadarpa.
19 Na mitalingoma o Sakratol Mawt so bnar. "Giyoto man so ska na pphalagoyan ka skaniyan!"
20 Na iyopn so sanggakala:, giyoto man so alongan a diyandi.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.