Total Number of Verses: 49
 
1 Ibt ko palaw a Tor (a giyoto so palaw a ron inimbitiyarai o Allah so Mosa ko liyawaw niyan).
2 Go so kitab a misosorat (a giyo to so Qor'an)
3 Ko karatas a makakayat,
4 Go so Baytil Maamor (a giyoto so walay a mbabalayn a dii tawapan mambo o manga malaikat sa langit).
5 Go so atp a ipoporo (a giyoto so langit a matatampar sa donya)
6 Go so kalodan a mappno,
7 Ka mataan! a so siksa o Kadnan ka na phakatana dn, -
8 Daa phakarnon,
9 Sii ko alongan a mabirbir so langit sa titho a kabirbir,
10 Go mamangikayontong so manga palaw a mikayambr.
11 Na sangat a siksa sa alongan oto a bagian o miyamanaplis,
12 So siran na sii ko ribat khikabibimban;
13 Sii ko alongan a ipanaromag siran ko naraka Jahanam, sa mabasng a kapanaromag.
14 (Tharoon kiran:) Giyai so apoy, a so piyakambokhag iyo skaniyan!
15 Ino balik mata ini, antawaa skano i di phamakanono? -
16 Sombowi niyo skaniyan: Na phantang kano, antawaa di kano pphantang, na mlagid rkano. Aya bo a imbalas rkano na so pinggolawla niyo.
17 Mataan! a so miyamananggila na sii ko manga sorga, go kadarandang,
18 A mabababaya siran sabap ko inibgay kiran o Kadnan iran; go piyakalidas siran o Kadnan iran ko siksa ko naraka Jahim.
19 (Tharoon kiran:) Kang kano, go inom kano sa kapipiya ginawa, sabap ko pinggolawla niyo;
20 Gii siran zasandasandang ko manga kantir a khirarantarn; go pakaphamangaromaan Ami siran sa manga tataid, a manga pipiya i kapmata.
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.