Total Number of Verses: 55
 
1 Miyakarani so bangkit, go miyaopak so olan.
2 Na o makaylay siran sa tanda, na talikhodan iran, go tharoon iran a: "Balik mata a mabagr!"
3 Go piyakambokhag iran go inonotan iran so manga kabaya iran a ribat. Na oman i btad na adn a pthaknaan iyan.
4 Na sabnsabnar a adn a miyakaoma kiran a manga tothol a so kadadalman sa tapaos,
5 Ongangn a somsndad; - na da makanggay a gona so miyamakaiktiyar;
6 Na talikhoding ka siran. Sii ko alongan a itawag o (Israfil a) phananawag so shay' a pakalklk.
7 Makapangangalimbabaan so manga kaylay ran, a pphamakambowat siran phoon ko manga kobor, a lagid o ba siran manga tarapan a mipapayapat,
8 Madilapt a kapphakasong iran ko pphananawag. Gii matharo o miyamangongkir a: "Giyai na alongan a margn."
9 Tomiyaplis ko miyaonaan iran so pagtaw o Noh, ka tiyaplis iran so oripn Ami (a Noh), go pitharo iran a: "Tataraponan, go tiyapaosan."
10 Na miyangangarapan ko Kadnan iyan (sa pitharo iyan): "Mataan! a sakn na kiyarompisan, na tabangi akong Ka!"
11 Na likaan Ami so manga pinto o langit ko ig, a pkhabobos;
12 Go piyakambowatan Ami so lopa sa manga bowalan; na miyakambaratmowa so ig ko sogoan a sabnar a miyadiyangka;
13 Go riyoran Ami skaniyan ko pithapi a manga papan, go manga pansar,
14 Phlatas sii ko kaylay Ami: Balas ko taw a aya btad iyan na inongkir!
15 Na sabnsabnar a inibagak Ami aya a tanda; na ba adn a phananadm?
16 Na antonaa i miyambtad o siksa Akn, go so pamakaiktiyar Akn!
17 Na sabnsabnar a libod Ami so Qor'an ko kapkhatanodi ron; na ba adn a phananadm?
18 Tomiyaplis so pagtaw a Ad, na antonaa i miyambtad o siksa Akn, go so pamakaiktiyar Akn!
19 Mataan! a Skami na biyotawanan Ami siran sa ndo, a domadagoos sii ko gawii a naas (kiran) a lomalagaday,
20 Dii niyan nggagansingn so manga manosiya lagid o ba siran manga itado a korma a miyangababadot.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.