Total Number of Verses: 11
 
1 Igira a miyakaoma rka (ya Mohammad) so manga monapik, na gi iran tharoon a: "Zasaksian ami a mataan! a ska na titho a sogo o Allah". Na so Allah na katawan Iyan a mataan! a ska na titho a sogo Iyan. Na so Allah na zasaksian Iyan a mataan! a so manga monapik na titho a manga bokhag.
2 Biyaloy ran so manga sapa iran a lindonga: ka an iran pkhaalangi so lalan ko Allah. Mataan! a siran na miyakaratarata so pinggolawla iran.
3 Giyoto man na sabap sa mataan a siran na miyaratiyaya siran, oriyan iyan na miyongkir siran, na miyapatri so manga poso iran; na siran na di siran phakasabot.
4 Na igira a miyaylaing ka siran na pkhasoat ka o manga lawas iran. Na amay ka mitharo siran na pphamamakin'gn ka so katharo iran. Lagid siran o manga kayo a khisasaragn. Arangan iran ko oman i lalis na itotompa kiran. Siran so manga ridoay, na iktiyaring ka siran. Pimorkaan siran o Allah! andamanaya i katatalikhod iran!
5 Na igira a pitharo kiran a: "Song kano sii ka ang kano mipangni sa maap o Rasolollah!" Na ipanglngklng iran so manga olo iran, go maylaing ka siran a pphamanalikhod, a siran na khipananakabor.
6 Magizan o inipangning ka siran sa maap, antawaa dang ka siran pangnin sa maap, ka di siran dn pmaapan o Allah. Mataan! a so Allah na di Niyan thoroon so pagtaw a manga songklid.
7 Siran so gii tharo sa: "Di niyo pphamgi so taw a tampil ko Rasolollah, taman sa di iran blagn". Na rk o Allah so manga kakawasaan ko manga langit ago so lopa; na ogaid na so manga monapik na di iran sasabotn.
8 Gi iran tharoon a: "Ibt o makandod tano sa Madinah, na phakaawaan roo dn o mabagr so malobay", na rk o Allah so bagr go rk o sogo Iyan, go rk o miyamaratiyaya; na ogaid na so manga monapik na di iran katawan.
9 Hay so miyamaratiyaya, oba kano mabimban o manga tamok iyo ago so manga wata iyo ko tadm ko Allah. Na sa taw a nggolawla roo, na siran man na siran i miyangalologi.
10 Na pammgay kano ko inibgay Ami rkano ko dapn kapakatalingoma ko isa rkano, o kapatay, na matharo iyan: "Kadnan ko, ino akong Ka di phakaakola sa taman ko taalik a marani, ka an ako makazasadka, go an ako mabaloy a pd ko manga bilangataw?"
11 Na da dn a phakaakoln o Allah a baraniyawa igira a miyakaoma so adiyal iyan. Na so Allah na Kaip Iyan so gii niyo nggolawlaan.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.