Total Number of Verses: 12
 
1 Hay Nabi, igira a ipzoway niyo so manga babay, na zoway niyo siran sii ko ida iran, go itonga niyo so ida: Go kalkn iyo so Allah a Kadnan iyo; di niyo siran phakaawaa ko manga walay (a babalingan) iran, go di siran pagawa inonta o makasogok siran sa pakasisingay, a mapayag. Na giyoto man i manga taman o Allah: Na sa taw a lomawan ko manga taman o Allah, na sabnar a miyabinasa niyan a ginawa niyan: ding ka katawan: Na masikn a so Allah na adn a pmbago Niyan ko oriyan oto a khasowa.
2 Na igira a ipraot siran ko taalik kiran, na balingi niyo siran sii ko adat a mapiya, odi na mblagn iyo siran sii ko adat a mapiya, go pakizaksii niyo so dowa a maontol a pd rkano, go pamayandgn iyo so kazaksi a rk o Allah. Giyoto man na ipphangthoma oto ko taw a aya btad iyan na paparatiyayaan iyan so Allah, ago so alongan a mawri. Na sa taw a ikalk iyan so Allah, na snggayan Iyan sa milidas iyan ko margn:
3 Go mbgan Iyan sa pagpr a di niyan mapipikir. Na sa taw a somarig ko Allah, na Skaniyan dn i Maako ron. Mataan! a so Allah na pakapphamondasn Iyan so sogoan Iyan. Sabnar a tiyagoan o Allah so langowan taman sa diyangka.
4 Na so mithaman kiran so hayd ko manga babay rkano, na amay ka kapaparampangan kano, na aya ida iran na tlo olan, go (lagid oto so) siran a da pn mahayd. Na so manga oogat, na aya ida iran na so kimbawataan iran ko ikaogat iran. Na sa taw a ikalk iyan so Allah, na snggayan Iyan ko okit iyan sa malbod.
5 Giyoto man i sogoan o Allah, a initoron Iyan oto sii rkano: Na sa taw a ikalk iyan so Allah, na lalasn Iyan on so manga dosa niyan, go pakalaan Iyan ko bagian iyan so balas.
6 Pakababalinga niyo siran ko sadn sa babalingan iyo, sii ko gaos iyo: Go di niyo siran phakargni, ka kaphakasimpitan iyo siran. Na amay ka adn a manga ikawgat iran, na nggastowi niyo siran taman sa mimbawata iran so ikawgat iran: Na amay ka pakasoson iran rkano, na bgan iyo kiran so manga tndan kiran; go pphamagodasai niyo sii ko btad a mapiya. Na amay ka makaphrgna kano, na pakasoson rkaniyan o salakaw (a babay);
7 Nggasto so adn a kakawasaan iyan ko kakawasaan iyan: Na sa taw a miyakasimpit on so pagpr iyan, na nggasto ko inibgay ron o Allah. Da a iphaliyogat o Allah ko ginawa a rowar ko inibgay Niyan on. Mbalowin bo o Allah ko oriyan o margn so malbod.
8 Madakl a phagingd a siyangka iyan so sogoan o Kadnan iyan, ago so manga sogo Iyan, na piyamagitong Ami skaniyan sa itongan a margn, go siniksa Ami skaniyan sa siksa a pakasisingay.
9 Na kiyataaman iyan so karata o olawla niyan, go miyabaloy so kiya akiran ko olawla niyan a kalogi.
10 Pithiyagaran siran o Allah sa siksa a sangat; na kalkn iyo so Allah, hay adn a manga sabot iyan - a miyamaratiyaya! - sabnar a piyakatoronan kano o Allah sa pananadm,
11 Sogo a pphakabatiya rkano ko manga ayat o Allah, a miyamakawsay, - ka an iyan mapakaawa so miyamaratiyaya, go minggagalbk sa manga pipiya phoon ko manga lilibotng sa mawit ko maliwanag. Na sa taw a paratiyayaan iyan so Allah go nggalbk sa mapiya, na pakasoldn Iyan ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, makakakal siran on sa dayon sa dayon: Sabnar a piphiyapiyaan o Allah so bagian iyan sa pagpr.
12 So Allah so miyadn ko pito a manga langit, go so lopa a lagid oto. Pthoron so sogoan ko pagltan iran, ka an iyo katokawi a mataan! a so Allah sii ko langowan taman na Gaos Iyan, go mataan! a so Allah na sabnar a mararangkom Iyan a katao so langowan taman.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.