Total Number of Verses: 52
 
1 So phakatangkd.
2 Antonaa so phakatangkd?
3 Na antawaa i miyakandao rka o antonaa so phakatangkd (a giyoto so bangkit)?
4 Piyakambokhag o pagtaw a Samod, ago so pagtaw a Ad so phakatktk!
5 Na so pagtaw a Samod, na inibinasa kiran so lalis a minitaralo!
6 Na so pman so pagtaw a Ad, na inibinasa kiran so ndo a domadagoos, a miyakabandbands;
7 Piyakapangarasi Niyan kiran sa miyakapito ka gagawii, go miyakawalo ka dawndaw sa da mapta, na khaylaing ka so pagtaw roo a khipakakklit, lagid oba siran manga itado a korma a miyanga o othang!
8 Na ba adn a khaylaing ka kiran a malalamba?
9 Na siyogok o Pir'awn, ago so miyaonaan iyan, ago so taw sa Mo'tafikah so dosa;
10 Go siyangka iran so sogo o Kadnan iran, na siniksa Iyan siran sa siksa a maylot.
11 Mataan! a Skami na kagiya a lomapay so ig na riyoran Ami skano ko kapal,
12 Kaan Ami rkano oto mabaloy a pananadm, go adn man'g skaniyan o tangila a pphamamakin'g.
13 Na amay ka iyopn so sanggakala sa kaiyop a makaysa,
14 Go madiyongkat so lopa ago so manga palaw, na maropt a dowa oto sa karopt a makaysa,
15 Na sa alongan oto na makatana so phakatana (a giyoto so bangkit).
16 Go manga oopak so langit, na skaniyan sa alongan oto na makalmk,
17 Go so manga malaikat na sii ko manga bagibir iyan. Na tanggongn so aras o Kadnan ka ko kaporoan iran sa alongan oto o walo (a manga malaikat);
18 Sa alongan oto na pakadarpaan kano na da a makapagma rkano a phagma.
19 Na so mibgay ron so daptar iyan, sii ko kawanan iyan, na tharoon iyan a: "Kowaa niyo, na batiyaa niyo so daptar akn!"
20 "Mataan! a sakn na miyatangkd akn a mataan! a sakn na khatmo akn so itongan rakn!"
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.