Total Number of Verses: 20
 
1 Hay (Nabi a) khakayokos!
2 Tindgn ka (so sambayang), ko kagagawii inonta so mayto, -
3 Kalookan oto, - odi na koranging ka oto sa mayto,
4 O di na lawaning ka skaniyan; go phiyapiyaing ka matiya so Qor'an sa malanat a kabatiya.
5 Mataan! a Skami na thoronan Ami ska sa katharo a mapnd.
6 Mataan! a so pkhaadn a amal ko kagagawii na giyoto na tanto a somasagat ko pamikiran, go marayag so katharo.
7 Mataan! a sii ko kadawndaw na adn a tmbang ka a mala:
8 Na tatadming ka so ngaran o Kadnan ka, go tholabos ka sii Rkaniyan sa totoo a katholabos, -
9 Kadnan o sbangan ago so sdpan: da a tohan inonta Skaniyan na kowaang ka Skaniyan a Sasarigan.
10 Go phantanging ka so gi iran tharoon go awaing ka siran sa kaawa a maliwanag;
11 Go botawani Akong ka a goso miyamanaplis a piyamgan sa limo, go pakaplagidang ka siran sa mayto.
12 Mataan! a adn a zisii Rkami a manga patong, ago kadg,
13 Go pangn'ngkn a pakabakg, go siksa a malipds!
14 Sii ko alongan a linogn so lopa ago so manga palaw, go mabaloy so manga palaw a pthad a pkhaanas.
15 Mataan! a Skami na siyogo an Ami skano sa sogo, a saksi rkano, lagid o kiyasogo i Ami ko Pir'awn sa sogo.
16 Na siyangka o Pir'awn so sogo; na siniksa Ami skaniyan sa siksa a maylot.
17 Na andamanaya i kapakalidas iyo amay ka mongkir kano ko alongan a khabaloy Niyan so manga wata a manga loks?
18 So langit na manga bbngkag sa sabap rkaniyan. Miyabaloy so diyandi rkaniyan a mapnggolawla.
19 Mataan! a giyaya na pananadm: Na sa taw a khabaya na mbaal sa lalan ko Kadnan iyan.
20 Mataan! a so Kadnan ka na katawan Iyan a mataan! a ska na pthindg ka ko korang ko dowa ko tlo bagi ko kagagawii, go so kalooki ron go so ika tlo ron bagi, go so salompok ko siran a manga pd ka. Na so Allah na tatakdirn Iyan so gagawii, ago so dawndaw. Katawan Iyan a di niyo to khaitong, na piyakatawbat kano Niyan na batiyaa niyo so malbod (rkano) ko Qor'an, katawan Iyan a khabaloy so sabaad rkano a pkhakasakit, go so manga pd na pphlalakaw siran ko lopa, a gii siran mbabanog ko kakawasaan o Allah, go so manga pd na gii siran makimbonoay ko lalan ko Allah. Na batiyaa niyo so malbod on, go pamayandgn iyo so sambayang, go tonaya niyo so zakat; go pagotangi niyo so Allah sa otang a mapiya. Na sadn sa mipakawit iyo a rk o manga ginawa niyo a mapiya na khatoon iyo to sii ko Allah, giyoto i lbi a mapiya, go lbi a mala a balas. Na pangni kano sa maap ko Allah. Mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
001. Al-Fatihah
002. Al-Baqarah
003. Ali-Emran
004. An-Nisa
005. Al-Maida
006. Al-An'am
007. Al-A'raf
008. Al-Anfal
009. At-Tawba
010. Yunus
011. Hud
012. Yusuf
013. Ar-Rad
014. Ibrahim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Isra
018. Al-Kahf
019. Maryam
020. Ta-Ha
021. Al-Anbiya
022. Al-Hajj
023. Al-Muminoon
024. An-Noor
025. Al-Furqan
026. Ash-Shuara
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankaboot
030. Ar-Rom
031. Luqman
032. As-Sajda
033. Al-Ahzab
034. Saba
035. Fatir
036. Ya-Seen
037. As-Saaffat
038. Sad
039. Az-Zumar
040. Al-Ghafir
041. Fussilat
042. Ash-Shura
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhan
045. Al-Jathiya
046. Al-Ahqaf
047. Muhammad
048. Al-Fat'h
049. Al-Hujraat
050. Qaf
051. Adh-Dhariyat
052. At-Tur
053. An-Najm
054. Al-Qamar
055. Ar-Rahman
056. Al-Waqia
057. Al-Hadid
058. Al-Mujadila
059. Al-Hashr
060. Al-Mumtahina
061. As-Saff
062. Al-Jumua
063. Al-Munafiqoon
064. At-Taghabon
065. At-Talaq
066. At-Tahrim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqa
070. Al-Maarij
071. Nooh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddaththir
075. Al-Qiyama
076. Al-Insan
077. Al-Mursalat
078. An-Naba
079. An-Naziat
080. Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitar
083. Al-Mutaffifin
084. Al-Inshiqaq
085. Al-Borooj
086. At-Tariq
087. Al-A'ala
088. Al-Ghashiya
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Ash-Shams
092. Al-Lail
093. Ad-Dhuha
094. Al-Inshirah
095. At-Tin
096. Al-Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyina
099. Az-Zalzala
100. Al-Adiyat
101. Al-Qaria
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kawther
109. Al-Kafiroon
110. An-Nasr
111. Al-Masadd
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Copyright 2004-2014. All rights reserved. Site by Brad Ashary.